Obsah práce

obsah práce – pojem používaný v s-gii práce, v marx. verzi jako komplementární s charakterem práce. O.p. bývá vyjádřen: podílem fyzické a duševní práce, stupněm složitosti práce (na škále od práce jednoduché k práci složité), stupněm technizace práce (na škále od práce ruční až k práci plně automatizované), podílem tvořivé a rutinní práce, tempem pracovního procesu a stupněm namáhavosti práce. Sleduje se jako struktura, rozsah a způsob vykonávání pracovních činností např. pomocí časových snímků pracovního dne, snímků pracovních operací, průběhu práce. Jednotlivé složky o.p. se expertně hodnotí. Metodika sledování o.p. je rozpracována zejm. pro dělnické profese. Výzkumy o.p. se provádějí také jako postojová šetření a subjektivní hodnocení zastoupení jednotlivých komponent práce v celkové pracovní činnosti. Změny o.p. se odehrávají především díky změnám v technice, technologii, organizaci práce a v rozvoji kvalifikace. Význ. změny o.p. jsou spojené s přechodem k automatizaci výrobního procesu, resp. ke komplexní automatizaci.

work content contenu du travail Arbeitsinhalt contenuto del lavoro

Jaroslav Hudeček