Strom významnosti

strom významnosti – metoda analýzy systémů nebo procesů, v kterých je možné identifikovat rozdílné úrovně komplexnosti nebo hierarchie. S.v. má podobu rozvětvujícího se víceúrovňového grafu. Na jeho vrcholu je objekt nejvšeobecnějšího významu, pak úrovně komplexnosti postupně klesají. Kromě toho je s.v. charakterizován tím, že: 1. větvení z daného uzlu musí vytvářet uzavřenou množinu, tj. musí to být vyčerpávající seznam všech možností větvení, uzavřenosti množiny se může dosáhnout úplným výpočtem všech existujících možností, ale i dohodou, že množina obsahuje všechny význ. nebo důležité možnosti; 2. větvení z daného uzlu musí být exkluzívní, tj. žádné dvě větve se nesmí svým významem nebo obsahem překrývat; 3. při použití pro normativní účely (viz též strom cílů) jednotlivé uzly reprezentují cíle a podcíle (každý uzel je normativním cílem pro všechny podcíle vytvořené jeho větvením, tedy podmínkou dosažení cíle jedné úrovně je dosažení všech podcílů vytvořených jeho větvením). Použití s.v. může být: a) deskriptivní, kdy slouží jako charakteristika daného systému (např. botanická klasifikace rostlin nebo charakteristika komplexního problému), b) normativní, kdy slouží k identifikaci podmínek dosahování normativních cílů, přičemž cíl může být definován např. jako problém, který je třeba vyřešit, žádoucí stav, kterého chceme dosáhnout apod. Některé deskriptivní s.v. se stanou normativními změnou definice uzlů, např. deskriptivní s.v. charakterizující komplexní problém se stane normativním s.v., jestliže vyřešení problémů nižších úrovní budeme považovat za podmínky vyřešení problémů vyšších úrovní. Při některých typech řešených úloh, spojených s rozhodováním o nejvhodnějších strategiích dosahování nejvyššího cíle, je účelné oceňovat jednotlivé větve dané úrovně tak, aby se součet ocenění (vah) každé úrovně rovnal jedné. Použití s.v. (zvl. normativní varianty) zdokonaluje rozhodování. Omezení vyplývají z faktu, že konstrukce s.v. je do značné míry heuristickým procesem, závislým na odbornosti a invenci osob, které jej sestavují.

relevance tree arbre de l'importance Bedeutsamkeitsbaum albero della rilevanza

Literatura: Martino, J. P.: Technological Forecasting for Decision making. New York 1972.

Peter Benkovič