Třída nová dělnická

třída nová dělnická – nová vrstva dělníků pracujících ve vyspělých odvětvích vybavených nejmodernější technologií, kteří mají vyšší vzdělání, většinou pracují v týmech, a protože práce, kterou vykonávají, je často pro ten který podnik specif., jsou více vázáni na firmy, v nichž pracují. Pojem t.n.d. začal být frekventován v 60. l. v pracích marx. orientovaných autorů, zejm. S. Malleta, A. Gorze a A. Touraina. Podle jejich názoru tato vrstva dělníků vzniká v souvislosti s technol. pokrokem. Její charakteristiky svědčí o tom, že rozpory imanentní kapitalismu jsou nyní patrnější než dříve. S. Mallet a A. Gorz řadili do t.n.d. i techniky a odborníky zaměstnané v provozech s novou technologií. Tato vzdělaná vrstva byla chápána jako nový „předvoj“ děl. třídy v boji proti kapitálu, využívající zejm. odborové hnutí. Úvahy o t.n.d. tedy v zásadě oponují teorii zburžoaznění děl. třídy. Pojetí ztotožňující t.n.d. s dělníky, příp. tech. pracovníky technologicky progresivních provozů, bylo značně kritizováno, přičemž se poukazovalo zejm. na to, že ve zmíněných provozech převažují polokvalifikovaní dělníci, že k dekvalifikaci děl. práce zde dochází jako všude jinde, přičemž dělníci zde mají často pracovní proces méně pod svou kontrolou a méně mu rozumějí než v tradičních provozech a že v 70. l. byli příslušníci takto vymezené t.n.d. méně radikální než tradiční dělníci. Sami tvůrci tohoto pojetí vývoje děl. třídy se ho na přelomu 70. a 80. l. vzdali. Pojem t.n.d. se dnes vyskytuje spíše v souvislosti s diskusí o proletarizaci příslušníků bílých límečků. Podle „proletarizačních teorií“ jsou představiteli t.n.d. zejm. dřívější příslušníci bílých límečků, jejichž status a pracovní podmínky se v důsledku fragmentace a dekvalifikace vykonávané práce zhoršují.

new working class nouvelle classe ouvrière neue Arbeiterklasse nuova classe operaia

Literatura: Mallet, S.: La nouvelle classe ouvrière. Paris 1963; Sobel, R.: The White Collar Working Class: From Structure to Politics. New York 1989.

Jadwiga Šanderová