Taxonomie

taxonomie – (z řec. taxis = uspořádání; nomos = zákon) – název pro systematiku v různých vědních disciplínách. „Taxon“ je obecný název pro systematické jednotky – např. rod, druh, čeleď apod. Taxonomické úlohy lze chápat jeko spec. úlohy rozpoznávání obrazců, v nichž není správná klasifikace a priori známa. Dříve se používal v této souvislosti termín numerická taxonomie označující systematiku prováděnou kvantitativními postupy. Je to hlavní ucelený proud klasifikačních pravidel v prostoru příznaků (vlastností) zjišťovaných u klasifikovaných objektů, přičemž je známa správná klasifikace pro prvky tzv. učební (trénovací) podmnožiny. Metody numerické t. měly původně převážně heuristický charakter. Používaly se zejm. pro systematiku v biol. vědách. R. R. Sokal a P. H. Sneath, kteří jsou obecně považováni za zakladatele numerické t., uváděli již na počátku 60. l., že nově vytvořené biol. klasifikační systémy jsou často objektivnější než ty, jež byly vytvořeny klasickými přístupy. Metody numerické t. zahrnuté pod pojmem seskupovací analýza (též shluková analýza, resp. klastrová analýza), představují nyní hlavní metodol. proud numerické t.

taxonomy taxonomie Taxonomie tassonomia

Literatura: Anderberg, M. R.: Cluster Analysis for Applications. New York 1973; Hebák, P.Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody. Praha 1987; Lukasová, A.Šarmanová, J.: Metody shlukové analýzy. Praha 1985; Sokal, R. R.Sneath, P. H.: Principales of Numerical Taxonomy. San Francisco, Calif. 1963.

Josef Lauber