Ukazatel statistický

ukazatel statistický – jeden z typů ukazatelů, který je kvant. charakteristikou určitého hromadného jevu. Termín u.s. se však užívá značně volně a nejednotně, někdy též k označení jakéhokoliv číselného údaje nebo kvant. znaku sledovaného statist. informační soustavou. Z hlediska způsobu konstrukce se rozlišují u.s. vyjádřené absolutními čísly a u.s. relativní (poměrové), které jsou podílem dvou nebo více absolutních čísel. Poměrové u.s. lze dále členit na: 1. ukazatele intenzitní (intenzity), informující o četnosti jevu vzhledem k velikosti souboru, v němž jev nastal, tj. o tom, jak často se v daném prostředí jev vyskytuje; 2. ukazatele extenzitní (strukturální), informující o skladbě jevu nebo souboru jevů, tj. o tom, jakou část celku jev představuje; 3. indexy statistické (indexní čísla), sloužící pro srovnávání jevů z hledisek věcného, časového a prostorového. Dále se rozlišují u.s. hrubé, podávající jen zběžnou přestavu o sledovaném jevu, a ukazatele srovnávací, vypočtené tak, aby byl vyloučen některý z rušivých vlivů, které s daným jevem nesouvisí (např. věková struktura). Pokud jde o publikaci, rozeznáváme u.s. předběžné, vypočtené z předběžných výsledků statist. šetření, a ukazatele definitivní (konečné), vypočtené z definitivních, zkontrolovaných výsledků. Pokud se definitivní ukazatel změní, označuje se jako revidovaný. Ukazatele sledované běžnou soc.-ekon. statistikou vyjadřují většinou ekon. pohled na společnost, při využití v s-gii mohou však být reinterpretovány jako sociální ukazatele. Možnost většího s-gického využití ovšem mají ukazatele soc. statistiky založené přímo na soc. ukazatelích.

statistical indicator indicateur statistique statistischer Indikator indicatore statistico

Literatura: Blalock, H. M. jr.: Social Statistics. New York 1960; Kovačka, M. a kol.: Ekonomická štatistika. Bratislava, Praha 1984.

Michal Illner