Výzkum diagnostický

výzkum diagnostický – (z řec. dia = skrze; gnosis = poznání) – spec. zaměřený empirický výzkum, jehož cílem je ověření existence, četnosti výskytu, intenzity určitých charakteristik soc. jevu, konkrétně časově a prostorově vymezeného. V.d. má obvykle popisný charakter (viz deskripce), odpovídá na vybrané otázky formulované v hypotézách, sleduje vybrané, dílčí charakteristiky zkoumaného problému. Bývá prvou etapou rozsáhlejších výzk. akcí, často slouží k „mapování“ neznámého terénu, neznámé problematiky. Výsledkem v.d. může být vedle popisu charakteristik daného jevu také jeho zařazení do širších souvislostí, jeho umístění v rámci prostoru sociálních ukazatelů, zmapování celého tohoto prostoru, nalezení vzájemných vazeb a souvislostí mezi jeho jednotlivými parametry. V.d. bývá předstupněm explanačního či prognostického výzkumu.

diagnostic research recherche diagnostique diagnostische Untersuchung ricerca diagnostica

Václav Forst