Vědy humanitní

vědy humanitní – (z lat. humanus = lidský) – tradiční označení souhrnu věd o člověku a společnosti vycházející z Ciceronova pojmu humanita (vzdělanost). Pojem v.h. se užívá buď jako „synonymum společenských věd“, což nevystihuje jejich specifiku, nebo samostatně pro označení jakéhosi jejich jádra, konkrétně liter. vědy a liter. historie, filozofie a dějin. Při studiu v.h. se klade zvl. důraz na antickou, řec.římskou tradici. V.h. se odlišují od věd biol., které se zabývají pouze přír. aspekty lidské bytosti a lidského chování, od polit. a sociálních věd, v nichž je člověk pochopen v aristotelovském smyslu především jako bytost polit. činná, ale také od náb. pojetí, jak je razil např. E. Burke, podle něhož je člověk bytostí náb. Rozlišení mezi „humanitas“ a „divinitas“ zavedl již v 15. st. W. Caxton. Rozlišování v.h. a soc. věd je silně zakořeněno v anglosaské tradici, v níž se zdůrazňuje pedagogická a kultivační funkce v.h.

humanities sciences humaines Geisteswissenschaften scienze umane

Miloslav Petrusek