Vědy sociální

vědy sociální – (z lat. socialis = družný, spol.) – moderní označení pro souhrn věd o člověku a společnosti, tradičně používané v anglosaském světě. V rámci anglosaské tradice se rozlišují: 1. „humanities“, tj. jádro v.s., do něhož patří dějiny a teorie literatury, klasická filologie, filozofie a historie; 2. „social sciences“, k nimž patří ekon. věda, především ekon. teorie, příp. polit. ekonomie, dále s-gie, demografie a polit. věda; 3. „science“, což je úhrn přír. věd. Toto rozlišení má pravděpodobně původní základ v pozitivistickém pohledu na klasifikaci věd a především v tradičně anglosaském chápání exaktnosti. Rozdíl mezi „humanities“ a „social sciences“ je tradičně dán mj. mírou kvantifikace, která je ve v.s. podstatně vyšší, a stupněm využívání exaktních výzk. metod, zvl. experimentu a systematického standardizovaného pozorování. V.s. ve vlastním smyslu vznikají v době osvícenství, předchází jim pouze monumentální pokus Vikův o ustavení „la scienza nuova“ (1725). Jejich představiteli jsou angl. ekonomové 18. st., skotští morální filozofové a fr. osvícenci. Jako příklady děl a koncepcí, které splňují požadavky kladené na v.s. jako vědy v pravém slova smyslu, se uvádějí Keynesova obecná teorie zaměstnanosti (viz keynesismus), Weberova teorie vzniku kapitalismu v souvislosti s protestantskou etikou a Michelsův „železný zákon oligarchie“. V 60. l. byly provedeny některé pokusy syntetizovat v.s. – např. v ekon.-s-gických teoriích růstu (W. W. Rostow, A. Lewis. S. S. Kuznets), v obecných teoriích chování (B. F. Skinner, G. C. Homans), vcelku však bezvýsledně. Ačkoliv ostré demarkační linie mezi jednotlivými v.s. postupně mizí, význ. specifika v předmětu i metodě jednotlivých věd zůstávají zachována. V období marx. teor. monopolu se pro vědy humanitní i v.s. užívalo standardní sousloví vědy společenské, které mělo vytlačit zejm. koncept věd humanitních. Ve středoevrop. kultuře však není obvyklé ani ignorovat humanitní vědy, ani vést striktní předěl mezi humanitními vědami a vědami sociálními.

social sciences sciences sociales Sozialwissenschaften scienze sociali

Miloslav Petrusek