Keynesismus

keynesismus – též keynesiánství, keynesanství – směr ekon. myšlení založený J. M. Keynesem, jehož hlavní tezí je, že kap. tržní systém při plné zaměstnanosti především díky nepružným mzdám netíhne automaticky k rovnováze. K. se soustřeďuje na problém efektivní poptávky na makroekon. úrovni. Popírá platnost Sayova zákona, podle kterého nabídka vytváří svoji vlastní poptávku (viz zákon nabídky a poptávky), a tím se význ. liší od směrů klasické makroekonomie. Podle k. naopak efektivní poptávka určuje úroveň produkce. Nedostatečná úroveň efektivní poptávky sníží produkci, a to vede k poklesu příjmů podniků a domácností. Hlavní charakteristiky k.: a) spotřební funkce vyjadřuje stabilní vztah mezi běžným důchodem a výdaji na spotřebu, b) teorie investic je založena na mezní efektivnosti kapitálu, c) alternativou konzervativní teorie peněz je teorie preference likvidity, d) ceny a mzdy mohou být nepružné. Podle k. by bylo náhodou, kdyby rovnovážná úroveň národního důchodu byla totožná s jeho výší při plné zaměstnanosti. Jestliže je nižší, bude existovat nedobrovolná nezaměstnanost, a to bez ohledu na výši reálné mzdy. Podle k. vznikající makroekon. rovnováha při neplné zaměstnanosti může být léčena nástroji hospodářské politiky, a to především politikou fiskální a monetární tak, aby se zvýšila úroveň agregátní poptávky. K. se stal obecným teor. nástrojem státní hosp. intervence ve vyspělých tržních ekonomikách.

Keynesism keynésisme Keynesismus teorie keynesiane

Literatura: Keynes, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha 1963.

Vratislav Izák