Spotřeba

spotřeba – z makroekonomického hlediska celkové výdaje na spotřební statky v průběhu daného období, tvořené výdaji domácností na finální statky a služby, s výjimkou bytové výstavby, která je součástí investic. Jinak řečeno s. je ta část národohosp. produkce, která je určena k přímému uspokojování potřeb spotřebitelů. Tvoří největší složku GNP (asi dvě třetiny). V ekon. teorii bývá s. označována symbolem C. Z hlediska s-gie je s. v nejširším slova smyslu procesem, příp. výsledkem uspokojování potřeb, při kterém dochází k využití, k odčerpání, ke „spotřebování“ hmotných i nehmotných statků (hovoří se o s. potravin, ale i času, kult. hodnot apod.). S. lze vztáhnout k individuu, skupině, společnosti. Její charakter a míra jsou dány hist. a ekon. podmínkami, typem kultury, konkrétním systémem distribuce statků a hodnot v dané společnosti. Úzce je svázána s životním stylem, který je na jedné straně ovlivňován možnostmi s. vázanými na rozvinutost jednotlivých hosp. a kult. sfér, na druhé straně svými požadavky, nároky na s. stimuluje rozvoj těchto sfér. Diferenciace úrovně s. je úzce svázána se sociální diferenciací. Kategorie s. je i v s-gii spojována především s ekon. dimenzí společnosti (resp. jedince, domácnosti); je jedním z ústředních témat sociologie spotřeby a ekonomické sociologie.

consumption consommation Verbrauch consumo

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Irena Keményová