Mzda

mzda – peněžní vyjádření hodnoty pracovní síly, její cena. Pokud je určení výše m. založeno na počtu odpracovaných hodin, hovoří se o časové m., pokud je založeno na produktivitě práce, jde o úkolovou m., která může být stanovena na základě výkonu jednotlivce nebo určité organizační jednotky. Druhý způsob je považován za výhodný, protože motivuje ke zvyšování výkonu a zlepšování kvality práce. Úkolovou m. lze ovšem použít pouze tam, kde lze zjistit výkon každého jednotlivce, popř. pracovního kolektivu. Časová m. je tradičně vyplácena v průmyslových výrobách s pásovou výrobou, úředníkům a obsluhujícímu personálu. Její předností je snadný výpočet. Časová i úkolová m. mohou být doplněny dalšími kompenzacemi, např. poskytováním volného času, příplatků za mimořádné výkony, podílů na zisku apod. Úroveň m. v jednotlivých profesích vychází z požadavků na předchozí vzdělání a odbornou přípravu, délku předchozí praxe, odpovědnost, fyzickou zdatnost pracovníků apod. Pro jednotlivé profese jsou sestavovány mzdové stupnice. Za předpokladu dokonalé konkurence se na trhu práce utváří rovnovážná m. stejným způsobem jako rovnováha cen jakýchkoliv jiných statků a služeb. V některých ekonomikách existuje zákonná úprava min. m., která je v takovém případě východiskem pro konstrukci celé tarifní soustavy. V moderních prům. společnostech je m. výsledkem nejen pouze ekon., ale i soc. faktorů: 1. konstitutivního sociopolit. konfliktu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (růst reálné m., zkrácení prac. doby, humanizace práce); 2. rozvoje sociálního státu a jeho vlivu na „Lohnnebenkosten“; 3. strukturálního principu komunikativní tržní veřejnosti (např. ochrany životního prostředí). M. bývá výsledkem soc. institucionalizovaného vyjednávání, které usměrňuje mzdový vývoj. V jistém smyslu cenu pracovní síly ve společnosti určuje polit. úspěch. Ze s-gického hlediska je výše m. význ., i když ne jediným ukazatelem statusu a ovlivňuje též soc. prestiž. Kariérový vzestup je často motivován a také identifikován zvyšující se m.. Při zkoumání soc. struktury společnosti je důležitým vodítkem mzdová diferenciace.

wage salaire Lohn salario, retribuzione

Literatura: Baumol, W. J.Blinder, A. S.: Economics-Principles and Policy. New York 1988.

Irena Keményová