VSgS:Zkratky

Seznam zkratek ve Velkém sociologickém slovníku

afr. africký
aj. a jiné
am. americký
angl. anglický
antropol. antropologický
apod. a podobně
asij. asijský
atd. a tak dále
belg. belgický
biol. biologický
brit. britský
čas. časopi
čes. český
čsl. československý
demogr. demografický
demokr. demokratický
děl. dělnický
dial. dialektický
ekon. ekonomický
empir. empirický
event. eventuálně
evrop. evropský
fil. filozofický
fin. finský
fr. francouzský
geogr. geografický
hebr. hebrejský
hist. historický
hol. holandský
hosp. hospodářský
ideal. idealistický
ideol. ideologický
individ. individuální
it. italský
kap. kapitalistický
katol. katolický
kolekt. kolektivní
kom. komunistický
kult. kulturní
kupř. kupříkladu
kval. kvalitativní
kvant. kvantitativní
lat. latinský
liter. literární
lit. literatura
l. léta (20. léta apod.)
maď. maďarský
m.-l. marxisticko-leninský
marx. marxistický
matem. matematický
mater. materialistický
max. maximální
metodol. metodologický
mezinár. mezinárodní
mj. mimo jiné
min. minimální
n.l. našeho letopočtu
náb. náboženský
např. například
nár. národní
něm. německý
obyv. obyvatelstvo
org. organizační
pol. polský
polit. politický
popř. popřípadě
po Kr. po Kristu
př.Kr. před Kristem
př.nl. před naším letopočtem
příp. případný
přír. přírodní
psychol. psychologický
r. rok
rak. rakouský
resp. respektive
revol. revoluční
rus. ruský
řec. řecký
sev. severní
s-gie sociologie
s-gický sociologický
skup. skupinový
slov. slovenský
soc. sociální
social. socialistický
sov. sovětský
spec. speciální
specif. specifický
spol. společenský
st. století
statist. statistický
sv. svatý
svět. světový
špan. španělský
švýc. švýcarský
tzv. tak zvaný
tech. technický
technol. technologický
teor. teoretický
tj. to jest
tzn. to znamená
uměl. umělecký
utop. utopický
veř. veřejný
věd. vědecký
vých. východní
výzk. výzkumný
význ. významný
zákl. základní
záp. západní
zejm. zejména
zvl. zvláště