Wotanismus

wotanismus – kult.-hist. stereotyp nazvaný podle starogermánského boha Wotana, spočívající v nápadné touze po boji, zálibě v krvi a v bojových situacích, až v nezvladatelné zuřivosti (pověstné „furor teutonica“, kterou se vyznačovali přívrženci tohoto hnutí). Původcem koncepce w. je C. G. Jung, který pokládal H. S. Chamberlaina i A. Hitlera za novou inkarnaci Wotana a v aktualizaci starogermánských mýtů spatřoval vážné soc. nebezpečí. Je to podle něho příznak epidemie v lékařském slova smyslu a doklad hlubší evrop. kult. krize založené na duševní abnormalitě, kterou je třeba léčit psychoanalytickými prostředky. Jung považoval w. za jeden z projevů totalitarismu. Jeho psychol. kořeny spatřoval v rozkladu křesťanství, který vedl k hypotézám o státu jako živiteli a k formulaci komplexních fetišizujících -ismů. Totalitarismus, který se podle Junga vyvinul z teokratismu a aplikace vůdcovského principu (viz vůdcovství), je jen spec. důsledkem zmasovění společnosti. Na koncept w. lze uplatnit všechny výtky, které se používají proti psychoanalýze. Je to však zároveň výrazný příklad kult. kritiky meziválečné společnosti.

Wotanism wotanisme Wotanismus wotanismo

Literatura: Jung, C. G.: Aufsätze zur Zeitgeschichte. Zürich 1946.

Jiří Linhart