Zpráva výzkumná

zpráva výzkumná – dokument obsahující výsledky provedeného s-gického výzkumu. Struktura ani obsah z.v. nejsou pevně dány, nicméně musí splňovat některá zákl. kritéria. Kromě výsledků získaných v průběhu výzk. akce musí z.v. obsahovat i údaje, které umožňují zhodnotit kvalitu těchto výsledků, jejich správnost, adekvátnost provedených generalizací, vypovídací schopnost apod. Neměla by chybět teor. východiska, výchozí hypotézy, alespoň zákl. údaje o použitých metodách a výzkumných nástrojích včetně zhodnocení jejich účinnosti. Pro posouzení kvality předložených výsledků je důležitá i charakteristika zkoumané populace, její reprezentativita, údaje o době terénního sběru dat, o možném zkreslení výsledků apod., resp. o validitě. Konkrétní forma z.v., vzájemný poměr jednotlivých uvedených částí závisí na charakteru prováděného výzkumu, na zvyklostech výzk. institucí i požadavcích zadavatele výzkumu. Zadavatel většinou požaduje stručnou, srozumitelnou a pokud možno jednoduchou informaci, požadavky věd. s-gické z.v. naopak často směřují k obsáhlým a složitým zprávám, náročným na porozumění. Tento rozpor se někdy řeší zpracováním dvou i více z.v. Části i celé z.v. bývají přímo publikovány nebo se stávají podklady pro publikace, na kterých bývá posílena složka s-gické interpretace výsledků výzkumu na úkor metodol. analýz.

research raport rapport de recherche Forschungsbericht rapporto di ricerca

Literatura: viz metodologie sociologická.

Václav Forst