Antagonismus

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo antagonismus v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

antagonismus – (z řec. antagonistes = soupeř) – nesmiřitelný protiklad, zásadní protichůdnost. Pojem a. hraje ústřední úlohu v Marxově pojetí třídní společnosti. Existence třídních antagonismů je v ní dynamizujícím prvkem soc. vývoje, neboť a. vedou ke konfliktům, jejichž výsledkem je ustavení vyššího stupně organizace společnosti. Nemarx. s-gie toto přesvědčení nesdílejí. Konsensuální teorie společnosti nejsou o existenci zásadních soc. a. přesvědčeny a domnívají se, že pokud existují, mohou být pomocí vhodných procedur zmírňovány a odstraňovány. Teorie interpretativní se snaží uchopit existující rozpory a konflikty v rovině každodenního jednání. Vcelku s-gie připouští, že velké a. 19. st., které rozdíraly společnost zevnitř, byly v důsledku pronikavých soc. změn eliminovány či přeměněny na jiné formy méně zásadních konfliktů, zároveň však zesílil vážný a. mezi bohatými společnostmi a zeměmi tzv. třetího světa a vynořil se osudový a. mezi logikou reprodukce moderní společnosti a možnostmi regenerace přír. prostředí (viz krize ekologická).

antagonism antagonisme Antagonismus antagomismo

Jan Keller


Viz též heslo antagonismus v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)