Expert

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

expert – (z lat. expertus = zkušený, vyzkoušený, osvědčený) – nositel kvalifikované, odborné informace, resp. role, kterou může přijmout odborně erudovaný jedinec a která se blíží roli konzultanta, poradce, resp. arbitra ve věcech odborných. Sociolog může buď sám vystupovat v roli e., nebo využívat e. z jiných oborů při získávání informací v rámci s-gického výzkumu, které se mohou týkat předmětu aplikovaného výzkumu (pak jsou e. často řídící pracovníci, mistři, učitelé apod.) nebo výzk. metod (pak jde o matematiky, psychology, programátory apod.). Specif. je využití e., resp. skupiny e., v rámci tzv. expertních metod. Písemný posudek, který e. někdy vypracovávají, se označuje jako expertíza.

expert expert Experte esperto

Jiří Buriánek