Výběr vícestupňový

Verze z 11. 12. 2017, 18:04, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)

výběr vícestupňový – výběrový postup uspořádaný ve stupních (úrovních). Na každém stupni jsou určeny skupinky prvků základního souboru; skupinky 1. stupně se člení dále na skupinky 2. stupně atd., až na posledním stupni se skupinky skládají z elementárních jednotek zákl. souboru. Typickými stupni jsou: administrativní členění a geogr. regionalizace (okres – obec – část obce, ulice – dům – uživatelé bytu); odvětvově-výrobní a org. hierarchie, vnoření časových úseků. Výběr se zakládá na postupném výběru skupinek na 1. i na dalších stupních; v posledním stupni je zahrnuta skupinka buď celá, nebo jsou z ní vybírány některé elementární jednotky. V.v. je často kombinován s oblastním výběrem, na jednotlivých úrovních se využívají stratifikační techniky a prostý náhodný výběr. V.v. se používá z praktických důvodů (dostupnost opor výběru, nižší náklady apod.) i z koncepčních důvodů (možnost agregace jednotek pro výzk. účely). Pro odhadové postupy je vhodné zajistit, aby všechny prvky zákl. souboru měly stejnou pravděpodobnost zahrnutí do výběrového souboru. V.v. se používá ve všech velkých nár. výběrových šetřeních.

multilevel choice sondage à plusieurs degrés mehrstufige Auswahl campionamento multistadio

Literatura: Kish, L.: Survey Sampling. New York 1965; Řehák, J.: (1978) K pojmu „reprezentativita“ v sociologických výzkumech. Sociologický časopis, 1, 1980.

Pavel Dvořák
Václav Forst