Opora výběru

opora výběru – fyzická reprezentace základního souboru, ze které provádíme výběr jednotek a jejich zahrnutí do výběrového souboru. V širším slova smyslu může opora zahrnovat i procedury, které umožňují dosáhnout všech jednotek zákl. souboru, aniž jsou kompletně evidovány. Většinou se vybírá z různých seznamů, kartoték, dotazníků, podle evidenčních či rodných čísel, z registrů, map, plánů, soupisů, fotografií apod. O.v. je klíčem k úspěchu výběrových šetření, závisí na ní jak výběrové uspořádání, tak i reprezentativita. Ideální o.v. splňuje podmínku vzájemné jednoznačné korespondence prvků výběrové opory (jednotek opory) a elementárních jednotek (prvků) zákl. souboru. Každý prvek zákl. souboru by měl být v optimálním případě zahrnut do o.v., a to jen jednou a separovaně. O.v. nesmí obsahovat prvky navíc, všechny musí být dobře identifikovatelné, dostupné výběrovým postupem. Porušení těchto předpokladů vede k vážným problémům při zajišťování reprezentativity: 1. nepokrytí zákl. souboru o.v., což vede ke zvýšení výběrové chyby; 2. jednotlivé položky o.v. reprezentují nikoliv prvky zákl. souboru, ale jejich skupinky (často i selektivně, např. lidí bydlících v určitém typu domu); 3. obsahuje prázdné, neplatné nebo cizí elementy, čímž se ztrácejí jednotky ve výběru a snižuje se tím i přesnost, pokud nejsou cizí jednotky identifikovatelné; při velkém počtu cizích prvků reprezentuje výběrový soubor jinou populaci, odhady jsou nekontrolovatelně vychýlené; 4. velký počet duplikátů (běžný např. při kombinaci více o.v.) zvyšuje pravděpodobnost zahrnutí některých prvků do výběru a tím dochází ke zkreslení odhadů. Těmito problémy se často znehodnocuje veškeré úsilí věnované sběru dat. Při výzkumu je třeba počítat také s krátkodobými odchylkami o.v. a skutečného stavu (vybrané osoby jsou na rekreaci, služební cestě, v nemocnici apod.). O.v. musí být vždy před výběrovou realizací pečlivě přezkoušena, popř. doplněna. K problematice neúplnosti o.v. je možno zaujmout před vlastním výzkumem zhruba tato stanoviska: a) problém je možno ignorovat, pokud závady jsou poměrně malé a neovlivní podstatným způsobem odhady parametrů; b) je možno předefinovat zákl. soubor; c) lze provést korekci dostupné o.v.; d) lze hledat novou oporu (popř. o.v. jiného výběrového postupu). Existují i specif. postupy umožňující korekce pro mapy a plány, resp. letecké snímkování, počítačové databáze apod.

sampling frame support de l'échantillonnage, échantillon-maître Auswahlstütze schema di campionamento

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák