Řehák Jan

Řehák Jan

v Náchodě

Řehák Jan 01.jpg

Vystudoval deskriptivní geometrii (1962) a matematickou statistiku (1969) na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Dále studoval matematiku, matematickou sociologii a výběrová šetření na University of Michigan v Ann Arboru (1969) se stáží v Survey Research Center (SRC ISR) u Leslieho Kishe. Od roku 1966 pracoval v Sociologickém ústavu ČSAV, v oddělení metodologie, jehož byl spolu s Michalem Illnerem a dalšími pod vedením Václava Lamsera spoluzakladatelem. Po zrušení ústavu přešel jako samostatný vědecký pracovník do Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (do roku 1986), poté přešel do Geografického ústavu ČSAV (1986–89), kde byl pověřen vybudováním oddělení matematické geografie a tvorbou datových zdrojů pro sociálně geografické analýzy, a posléze do Sociálněekonomického ústavu ČSAV (1989–90), kde vedl oddělení analýzy dat. V letech 1990–98 pracoval v Sociologickém ústavu ČSAV. Významnou součástí jeho aktivit byla univerzitní pedagogická činnost, od roku 1965 do roku 1978 přednášel statistické metody na fakultě sociálních věd a žurnalistiky UK, v letech 1990 až 1998 opět vedl statistickou výuku na nově založené katedře sociologie fakulty sociálních věd, kde se v roce 1991 habilitoval. Jeho pravidelné metodologické semináře a letní školy v druhé polovině 60. let, v 70. a 80. letech pomohly vychovat generaci sociologů ovládajících pokročilé metody statistické analýzy dat.

V roce 1992 spoluzaložil výzkumnou agenturu SC&C, Marketing & Social Research, jejímž se stal jednatelem a do které v důchodovém věku zcela přešel. Tato agentura mj. sbírá a analyzuje data předvolebních průzkumů a podílí se na významných mezinárodních projektech ISSP, EVS, SHARE, PIAAC a dalších. Je důležitým sociologickým pracovištěm v oblasti služeb sběru dat. V roce 1998 spoluzaložil také společnost SPSS CR (od 2011 pod jménem ACREA CR) a také společnost ACREA SR, které se zabývají prodejem softwaru pro sběr, zpracování, analýzu a rozhodování databázových a výzkumných dat a v těchto oblastech poskytují konzultace a analytické služby. Současně s tím založil Centrum výuky SPSS CR pro výuku statistických metod v analýze dat (s převážným zaměřením na sociální a marketingový výzkum), které významně napomáhá zvyšování kvalifikace vysokoškolských učitelů statistiky a rozšiřuje znalost statistiky zaměstnanců vědeckých i komerčních organizací.

Během své vědecké a profesionální dráhy se Řehák zabýval obecnou i konkrétní výzkumnou sociologickou metodologií, zavedl do praxe analýzy dat loglineární variantu korespondenční analýzy (metoda LINDA) a metody práce se zobecněnými typy proměnných (např. kategoriemi v prostoru), realizoval studie reliability sociologických měření. Zabýval se průmyslovou sociologií, pojmem spokojenosti a interpretačními aspekty analytických výsledků. Do praxe sociálního výzkumu zavedl rozhodovací a predikční postupy data miningu (např. predikce voleb).

Knihy: Matematika pro sociology (Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1984; spoluautor M. Gregor); Analýza kategorizovaných dat v sociologii (Academia, Praha 1986; spoluautorka B. Řeháková); Automation and Industrial Workers (Pergamon Press, London 1986; s kolektivem); Základy SPSS/PC (Karolinum, Praha 1993; spoluautorka I. Bártová); Prostředky kauzálního modelování v sociologii (Sociologický ústav AV ČR, Praha 1994; spoluautor P. Mánek).

Studie: Využití Brassovy relační metody v demografické prognostice (Demografie 1986); Předvolební programy 1990 (Sociologický časopis 1991; spoluautorka B. Řeháková); Logitové modely: Analýza vlivu exogenních faktorů u kategorizovaných dat (Sociologický časopis 1992; spoluautorka B. Řeháková); Kvalita dat (Sociologický časopis 1998; třetí část se spoluautorkami I.Bártovou a J. Hamanovou).

Jiří Večerník


Jan Řehák se podílel na některých heslech této encyklopedie.
Jan Řehák je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.