Analýza latentní struktury

analýza latentní struktury – (z lat. latens = skrývající se) – souhrnný název modelů, které vyjadřují vliv latentních (neměřených, hypotetických, předpokládaných) proměnných na manifestní (měřené, pozorované, realizované) proměnné, a metod, které z těchto modelů vyplývají. K a.l.s. jsou přiřazovány: a) metody faktorové analýzy pro spojité latentní i manifestní proměnné, b) analýza latentních tříd pro kategorizované latentní i manifestní proměnné, c) analýza latentních charakteristik (rysů) pro latentní spojité a manifestní kategorizované proměnné, d) analýza latentních profilů pro kategorizované latentní a spojité manifestní proměnné. Úlohy spojené s latentní strukturou jsou řešeny také metodami korespondenční analýzy a metodami hlavních komponent, které řeší situaci kategorizovaných, číselných i smíšených manifestních dat za předpokladu číselných latentních proměnných. Latentní struktury interakčních a asociačních vztahů v tabulkách dat hledá také lineární dekompoziční analýza reziduí (LINDA). Komplexním modelováním struktury kauzálních vztahů mezi latentními číselnými proměnnými, jež jsou vyjádřeny manifestními číselnými proměnnými, se zabývá analýza kovariančních struktur. Z hlediska obecně formulované úlohy sem patří také metody seskupování a metody jednorozměrného i mnohorozměrného škálování.

Úlohy spojené s a.l.s. jsou obvykle řešeny v těchto krocích: a) studium existence a identifikace latentních struktur, určení statist. vztahů mezi latentními a manifestními proměnnými, b) ověřování platnosti modelu a určení jeho kvality, c) odhad hodnot latentních proměnných pro vstupní objekty analýzy dat. Na tyto statist. kroky navazují s-gické interpretační postupy, jejichž cílem je určit význam latentních proměnných pomocí charakterizace jejich vztahu k manifestním proměnným a externí validizací ve vztazích s dalšími proměnnými.

latent structure analysis analyse des structures latentes Analyse latenter Strukturen analisi della struttura latente

Literatura: Henry, N. W.: Latent Structure Analysis. In: Kotz, S.Johnson, N. L. eds.: Encyclopedia of Statistical Sciences. New York 1983; Jöreskog, K. G.Sörbom, D.: Advances in Factor Analysis and Structural Equation Models. Camgridge, Mass. 1979; Lazarsfeld, P. F.Henry, N. W.: Latent Structure Analysis. Boston 1968; Mandansky, A.: Latent Structure. In: Sills, D. L. ed.: International Encyclopedia of Social Sciences. New York 1968; McCutcheon, A. L.: Latent Class Analysis. Newbury Park 1987; Řehák, J.Loučková, I.: Faktorová analýza v kontingenčních tabulkách. Sociologický časopis, XX, 1984; Řehák, J.Loučková, I.: Komparační faktorová analýza profilů. Sociologický časopis, XXI, 1985.

Jan Řehák