Analýza latentních tříd

analýza latentních tříd – spec. případ analýzy latentní struktury, založený na modelu vztahu mezi latentní (neměřenou, neznámou, hypotetickou) kategorizovanou proměnnou (o zadaném počtu hodnot) a manifestními (měřenými, pozorovanými) kategorizovanými proměnnými. Model předpokládá asymetrický vztah: latentní proměnná, manifestní proměnná a tzv. lokální nezávislost, která znamená podmíněnou nezávislost manifestních proměnných v latentních třídách. Model a.l.t. je kvalitativní paralelou k modelu faktorové analýzy (obdoba nulové parciální korelace měřených proměnných při zadaných hodnotách faktorů). Postup a.l.t.: 1. určení proporčního zastoupení souboru v pevně zadaném počtu tříd (pravděpodobností latentních tříd) a určení podmíněných pravděpodobností pro kategorie manifestních proměnných v jednotlivých latentních třídách (analogie faktorových zátěží); 2. určení rozhodovacích pravidel pro přiřazení jednotek analyzovaného souboru k latentním třídám a charakterizace kvality modelu; 3. rozhodnutí o přijatém počtu latentních tříd, tj. přijetí modelu, který vykazuje dobrou shodu s daty; 4. interpretace latentních tříd ze soustavy odhadnutých parametrů (pravděpodobností) a vnější validizace tříděním či asociací latentní proměnné s dalšími proměnnými. A.l.t. poskytuje také spec. modely, které jsou pravděpodobnostním zobecněním deterministického Guttmanova skalogramu. Modely a.l.t. umožňují také komparaci latentních struktur u různých souborů a simultánní identifikaci latentních tříd v několika souborech.

latent class analysis analyse des classes latentes Analyse latenter Klassen analisi delle classi latenti

Literatura: Green, B. F.: A General Solution for the Latent Class. Model of Latent Structure Analysis. Psychometrika, 16, 1951; Haberman, S. J.: Analysis of Qualitative Data, vol. 2: New Developments. New York 1979; McCutcheon, A. L.: Latent Class Analysis. Newbury Park 1987; Mooijaart, A.: Latent Structure Analysis for Categorical Variables. In: Jöreskog, K. G.Wold, H. eds.: Systems Under Indirect Obsevation. Amsterdam.

Jan Řehák