Anarchokapitalismus

anarchokapitalismus – název používaný pro atypický druh kapitalismu s „anarchistickými“ prvky, který nemá svůj teoretický model, reálně se ale vyskytuje např. v období systémových výpadků v tzv. postkomunistických zemích na začátku 90. l. 20. st. Vysvětlení jevu a. vyplývá z vymezení a srovnání 3 hist. typů, resp. dimenzí kapitalismu: 1. typu laissez faire, postaveném na svobodné soutěži, s minimální rolí státu, omezující se na vytvoření legálního rámce podnikání a intervenci v oblastech, kde chybí soukromá iniciativa, protože nepřinášejí zisk (jde např. o oblast výchovy a obrany); 2. tzv. kapitalismu svobodného trhu (free-market capitalism), charakterizovaného monopoly, v němž se úloha státu rozšiřuje o podporu soutěže a vypořádávání se s externalitami, o úsilí zvýšit alokativní efektivnost; 3. intervencionistického kapitalismu, postaveného na předpokladu selhávání i v jiných směrech než v alokativní efektivitě a zásazích státu do majetkových práv, rozdělení důchodů a v regulaci pracovního trhu, a to v zájmu stability systému. Po zhroucení komunistických režimů se po určitou kratší či delší dobu nerealizuje úplný model ani jednoho z uvedených typů kapitalismu: centrální řízení přestalo fungovat, ale neexistují ještě právní normy regulující ekonomickou činnost, nebo existují, ale jsou široce ignorovány (viz též ekonomika druhá), privatizační aktivity probíhají spontánně, respektive jsou řízeny neformálními pravidly, objevuje se nelegální soukromé vlastnictví, jehož nositelé používají i fyzických nátlakových prostředků (lidově se hovoří o mafiích a jejich metodách) apod. Uvedené rysy, respekt. výpadky, které lze charakterizovat pojmem a., se v jednotlivých postkomunistických zemích vyskytují v různé míře a v různých kombinacích a jsou považovány za přechodný jev.

anarcho-capitalism anarcho-capitalisme Anarchokapitalismus anarco-capitalismo

Josef Ludvík Porket