Antropologie práva

antropologie práva – orientace rozvíjená v rámci sociální antropologie a kulturní antropologie, zkoumající vznik, vývoj a fungování socioregulativních a právních systémů v různých kulturách světa. A.p. věnuje pozornost výzkumu institucí, hodnot a kult. vzorů, které se bezprostředně vztahují k právnímu systému dané kultury a jeho odrazu ve způsobu života a vědomí členů zkoumané společnosti. Vznik a.p. je spjat s evolucionistickou antropologií 2. poloviny 19. st., zejm. s dílem angl. soc. antropologa H. J. S. Mainea, který v práci Ancient Law (1861) rozpracoval komparativní metodu výzkumu právních systémů. Zpočátku a.p. preferovala studium zvykového práva v preliterárních společnostech, později však rozšířila spektrum svých výzkumů na mezikult. výzkum právních systémů v rolnických a industriálních společnostech.

Současná a.p. představuje hraniční disciplínu, která sdílí své výzk. pole se sociologií práva, historií a teorií práva, filozofií práva, právní archeologií a právní etnografií. Ve vztahu k těmto vědám vystupuje jako cenný zdroj empir. informací o původu, podstatě a fungování mimoevrop. právních systémů a jejich odrazu v obyčejích, zvycích, mravech, zákonech a tabu různých kultur.

anthropology of law anthropologie juridique Rechtsanthropologie antropologia del diritto

Literatura: Maine, H. S.: Ancient Law. London 1861; Nader, L.: Law in Culture and Society. Chicago 1969; Pospisil, I.: Anthropology of Law. New York 1971.

Časopisy: Études de sociologie et d'ethnologie juridiques; Forschungen zur Rechtsgeschichte und rechtlichen Volkskunde; Recueils de la Société Jean Bodin.

Václav Soukup