Aristokracie dělnická

aristokracie dělnická – (z řec. aristokrateia = vláda nejlepších) – privilegovaná, nepříliš početná vrstva dělnické třídy, obvykle její nejkvalifikovanější a lépe placená část. Příslušníci této vrstvy mají zpravidla strategické postavení v podniku nebo v odborovém hnutí. Jejím vlivem zdůvodňovali marxisté nedostatek revol. činů děl. třídy v 2. polovině 19. st., neboť podle jejich názoru byla a.d. spíše nakloněna spolupráci s buržoazií. Pojem není přesně s-gicky definován a není tudíž užíván jednoznačně. Někdy je zaměňován s pojmem dělnická byrokracie, jímž je však často míněna pouze malá vrstva placených funkcionářů odborů a levicových polit. stran, kteří byli původně dělníky. V analýze sociální stratifikace současných vyspělých společností se pojem a.d. prakticky nepoužívá.

labour aristocracy aristocratie ouvrière Arbeiteraristokratie élite operaia

Jadwiga Šanderová