Autostereotyp a heterostereotyp

autostereotyp a heterostereotyp – (zřec. autos = sám, heteros = jiný, stereos = tuhý, typos = vzor, tvar) – specif. formy stereotypů, tedy fixovaných postojů, které si vytvářejí členové skupin k sobě samým (autostereotyp) a k jiným soc. skupinám (heterostereotyp). V autostereotypech se vyjadřuje vědomí skup. příslušnosti, v heterostereotypech vědomí odlišnosti od jiných skupin. A. a h. se utvářejí někdy na základě vlastní zkušenosti s členstvím ve vlastní skupině a znalostí příslušníků jiných, zejm. etnických a národnostních skupin, většinou však vznikají spontánně a v zásadě iracionálně a jsou předávány tradicí, ústním podáním, pověstmi atd. Autostereotypy jsou obvykle idealizovaným obrazem vlastní skupiny, jen zřídka a jen u některých skupin jsou sebekritickým či dokonce ironickým zobrazením sebe sama. Heterostereotypy bývají dosti často předsudečně kritickým obrazem a současně nezdůvodněným odsouzením cizí, odlišné skupiny. Utváření a. a h. hraje proto význ. roli v procesech polit. manipulace a ideol. infiltrace velkých skupin. A. a h. jsou v čase poměrně stabilní a jen velké soc. změny, zejm. pak zintenzívnění styku s jinými skupinami je mohou modifikovat, ačkoli někteří autoři dokazují, že ani zesílení přímých kontaktů cestováním nelikviduje, ale spíše posiluje heterostereotypy (E. J. Mishan). Podle empir. výzkumů se např. význ. pozitivně proměnil obraz Rusů ve vědomí Američanů v průběhu 2. svět. války, ale brzy po ní znovu upadl do heterostereotypu velmi nepřátelského. Problémy a. a h. se poprvé začali systematicky zabývat am. sociologové, kult. antropologové a soc. psychologové v souvislosti s rasovými a etnickými konflikty v USA. I když se a. a h. neomezují na tento typ soc. vztahů, protože lze uvažovat např. o autostereotypech dělníků či intelektuálů nebo o heterostereotypech dělníků o intelektuálech a obráceně, těžiště teor. zkoumání i empir. výzkumů je přece jen v oblasti národnostních a etnických vztahů. V čes. s-gii jsou analýzy a. a h. poměrně řídké, větší pozornost byla věnována pouze mínění majoritní populace o Romech, resp. o dalších národnostech žijících v ČSFR. (Viz též charakter národní.)

autostereotypes and heterostereotypes autostéréotypes et hétérostéréotypes Autostereotypen und Heterostereotypen autostereotipi e eterostereotipi

Literatura: Buchanan, W.Cantril, H.: How Nations See Each Other. Urbana 1954; Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha 1970.