Buržoazie národní

buržoazie národní – podle marx. ideologie, z níž tento pojem pochází, je to fáze ve vývoji buržoazie jako spol. třídy. Specifikem b.n. je, že svoji pozici zakládá na ovládnutí trhu v mezích určitého národa nebo protonár. společenství, resp. usiluje o to, aby z tohoto trhu vytlačila cizí, často vyspělejší buržoazii. V prvních fázích tzv. buržoazní revoluce podporuje všechny pokusy o vytvoření jednotného nár. trhu, později, v období imperialismu, se stále více a více orientuje na rozšíření trhu nad rámec nár. celku, a to formou polit. i hosp. expanze (vznik nadnár. koloniálních říší, hosp. i polit. podmanění hosp. slabších států i vlastní internaciolizace výroby, kapitálu, obchodních spojení). Na této bázi dochází také ke smíření b.n. s mocenskými strukturami reprezentujícími starý feudální stát, pokud mohou být využity k územní i hosp. expanzi. Idea ovládnutí nár. Trhuje je pak modifikována úsilím o ovládnutí trhu v rámci určitého státu (tak tomu bylo např. v carském Rusku i v Rakousko-Uhersku). V rámci mnohonárodnostních státních útvarů dochází k ostrému střetu různých skupin b.n., která není jednolitým celkem, ale dělí se na řadu vrstev, a to podle: 1. úrovně podnikání (malá, střední a velká b.n.); 2. oboru podnikání (např. zemědělské skupiny či průmyslové skupiny orientované na těžký či lehký průmysl, skupina obchodního kapitálu a bankovnictví, popř. ještě detailněji těžařské společnosti, cukrovarnictví, stavebnictví apod.); 3. zapojení do mezinár. obchodu a mezinár. dělby práce. Specif. vrstvu uvnitř b.n. představuje v marxismu tzv. kompradorská buržoazie, která měla a má svůj analogon i uvnitř evrop. společností (např. na Balkáně, kde zvl. v Turecku tvořila polit. a kult. vlivnou vrstvu). Každá z těchto skupin b.n. představuje v kap. společnosti aktuálně či potenciálně samostatný vektor polit., ekon. i kult. působení, s vlastní tradicí, mnohdy i vlastní polit. reprezentací. Opírá se o specif. soc. základnu, o různé soc. vrstvy.

national bourgeoisie bourgeoisie nationale Nationalbourgeoisie borghesia nazionale

Jiří Linhart