Centralismus demokratický

centralismus demokratický – (z lat. centralis, od řec. kontron = bod uprostřed kruhu) – v polit. teorii a ideologii marxismu-leninismu zákl. princip řízení společnosti, výstavby a činnosti kom. strany, social. státu a spol. organizací, spočívající v kombinaci centrálního řízení a závaznosti rozhodnutí ústředního vedení na jedné straně a tzv. iniciativy pracujících a jejich aktivity na straně druhé. C.d. jako nejdůležitější zásada org. výstavby a činnosti kom. strany znamená, že: 1. všechny vedoucí orgány jsou voleny zdola nahoru; 2. volené orgány skládají účty ze své činnosti organizacím, které je volily, a vyšším orgánům; 3. menšina se disciplinovaně podřizuje většině; 4. rozhodnutí a usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro orgány nižší. Za zákl. dílo pojednávající o principech c.d. je pokládána Leninova kniha Krok vpřed, dva kroky vzad (1904). V praxi tzv. reálného socialismu byly první dvě zásady c.d., vyjadřující demokr. dimenzi, potlačeny ve prospěch zásad vyjadřujících centrální řízení a kontrolu. C.d. je příkladem spojení dvou obsahově neslučitelných pojmů a v praxi kom. režimů hrál především roli pozitivního ideol.

democratic centralism centralisme démocratique demokratische Zentralismus centralismo democratico

Alena Miltová