DPO a SPO

DPO a SPO – zkratky kategorií „domácí pracovní okruh“ a „společenský pracovní okruh“, které zavedl R. Roško v r. 1983 k označení dvou komplementárních soc. prostorů, v nichž se realizuje úhrn pracovních činností. DPO zahrnuje všechny produktivní práce realizované v rámci rodiny či lokální komunity (ať již pro vlastní potřebu či pro trh), SPO pak činnosti organizované celospol. (podnikem, monopolem, státem) v rámci celostátního (mezinár.) trhu či centrálně řízené ekonomiky. DPO a SPO jsou odděleny i soc., neboť jsou založeny na odlišných soc. strukturách a také se k odlišným soc. strukturám obracejí. Svět DPO je světem intimity a bezprostřednosti produkce i přivlastňování, svět SPO je naopak charakteristický svou složitostí, zprostředkovaností a podmíněností. DPO v zásadě odpovídá naturální i zbožní malovýrobě, SPO velkovýrobě, jíž v oblasti spotřeby odpovídá zbožní nebo direktivní forma rozdělování produktů výroby. Obě formy produkce vstupují v různých typech organizace společnosti do charakteristických vzájemných vazeb, přičemž v průběhu dějin dochází: a) k vydělování stále většího počtu produktivních činností z DPO a jejich převodu do SPO, b) k posilování spotřebního a na rozvoj lidské individuality orientovaného charakteru DPO. V předkap. společnostech je úloha SPO z hlediska bezprostředního výrobce velmi omezená, i když často je na ní závislá i jeho vlastní DPO (např. výstavba zavlažovacích kanálů, polit. stabilita státu apod.). V moderních společnostech výrazně roste význam SPO, přičemž se současně diferencuje jeho vztah s DPO. Vývoj tohoto vztahu může mít i regresivní podobu, což je evidentní z praxe reálného socialismu, v níž byly pro DPO stále příznačnější 3 funkce: 1. kompenzační (když SPO nebyl schopen určitou produkci realizovat); 2. absorbčně tezaurační (když se lidé v důsledku poruch soc. systému reprivatizovali, koncentrovali svoje tvořivé síly a potence z makrospolečnosti do mikrosoc. azylu rodiny a DPO); 3. destrukční (když DPO začínala fungovat ne jako systémový nebo agregátový doplněk SPO, ale na jeho úkor). Různé formy propojení SPO a DPO spoluurčují soc. postavení jedince ve společnosti i úroveň jeho vědomí. Jevy označované termíny DPO a SPO se částečně překrývají s obsahem pojmů druhá a první ekonomika, individ. a spol. práce či reprodukce života apod. Souvisejí úzce především s problematikou dělby práce.

domestic and professional spheres cercle (sphère) du travail de ménage et celui du travail social Hausarbeitsbereich und Gesellschaftsarbeitsbereich azienda familiare e impresa sociale

Robert Roško