Demagogie sociální

demagogie sociální – typ demagogie, neskrupulózní propagandy, resp. argumentace zastírající skutečné motivy činnosti a jednání demagoga odkazem na soc. zájmy recipienta. D.s. nemusí mít nutně charakter lži, pracuje obvykle s polopravdami. Z množiny různých důsledků určitého jednání, různých opatření, strategií rozvoje apod. zdůrazňuje jen ty, které pozitivně ovlivňují život jedince, soc. rozvoj společnosti, její životní způsob, a zamlčuje jejich nutnou rozpornost a ambivalentnost i výhody, které z nich plynou pro demagoga nebo skupinu, kterou reprezentuje. D.s. se opírá o nejrůznější sociální iluze a stereotypy a sama je též aktivně napomáhá rozvíjet, brání jejich kritické reflexi. Nejsou to však identické pojmy. Soc. iluze sice často věcně operují se stejnými tvrzeními, ale liší se od d.s. tím, že jsou zamýšleny opravdově, je v nich zaujetí, víra v pravdivost. D.s. je vždy promyšleným klamem, vědomou stylizací do role „přátel lidu“ či obhájce práv specifikované referenční (cílové) skupiny. D.s. je součástí řady polit. ideologií. Do dokonalosti byla dovedena nacistickým propagandistickým aparátem J. Goebelse, vlastní byla i kom. režimům. Její prvky však obsahuje i soudobá reklama, propagace, práce s veřejností. I když přináší mnohdy krátkodobé efekty ve veř. mínění, dlouhodobě vede k diskreditaci té soc. skupiny, která ji systematicky využívá, k růstu nedůvěry v propagandu a informační zdroje, k rozvíjení alternativních forem veř. i individ. informovanosti apod.

social demagogy demagogie sociale soziale Demagogie demagogia sociale

Jiří Linhart