Propagace

propagace – (z lat. propagatio = rozsazování, rozvádění, rozšiřování, udržování) – cílevědomé a institucionálně zajištěné komunikační působení na veřejnost či určitou zájmovou či spec. demogr. vymezenou skupinu, které je typem práce s veřejností. Pojem p. se užívá zhruba od 20. l. 20. st. P. má zvýšit znalosti o nějakém předmětu a změnit zamýšleným způsobem i postoje, resp. chování lidí. P. obvykle působí ve směru vytváření pozitivních představ o určitém jevu. Nelze však vyloučit ani záměrné i nezáměrné devalvování imaga vlastního či konkurenčního výrobku, podniku, osoby apod. Propagační činnost se obvykle řídí určitými etickými zásadami, systemizovanými do „kodexu propagace“. Jádro p. dnes tvoří obchodní propagace, širší oblastí je propagace hospodářská (viz reklama, goodwill). P. se však uplatňuje prakticky ve všech sférách spol. života. V politice se váže k programu a osobnostem jednotlivých stran a nabývá na intenzitě v předvolebním období. V této oblasti bývá p. někdy, spíše pejorativně, označována jako propaganda. V současné době se p. zabývají spec. agentury, vytvářející programy propagačního působení a zajišťující i jednotlivé propagační akce či propagační kampaně. Vyskytují se systemizované funkce propagačních referentů, v nichž se uplatňují i sociologové, resp. soc. psychologové. P. má dnes již rozpracovanou teorii i metody působení.

advertising, publicity, propagation propagande Propaganda pubblicità, diffusione

Jiří Linhart