Demokracie buržoazní

demokracie buržoazní – označení vztahující se v ideologii marxismu-leninismu na jednu z forem tzv. buržoazního státu, vyznačující se všeob. volebním právem, rozdělením moci, svobodou osobnosti, soudním systémem, systémem volené místní samosprávy aj. V m.-l. ideologii je d.b. na jedné straně hodnocena pozitivně, a to především ve srovnání s předcházejícím feudálním zřízením, na druhé straně jsou demokr. instituce podrobovány kritice jako omezené a formální (např. rovnost v polit. oblasti je v rozporu s nerovností ekon. apod.). Pojem d.b., resp. jeho etymologie, vyjadřuje tzv. třídní přístup ke konceptu demokracie, odmítnutí jejího obecného, „nadtřídního“ chápání. Obsahuje předpoklad využívání výhod demokracie pouze jednou (vládnoucí) třídou. Zároveň m.-l. ideologie neskrývá, že za určitých okolností může být řada demokr. institucí tzv. d.b. využita kom. stranou a jejími aktivisty pro přípravu revol. změn. Podle zmíněné ideologie je d.b. jako taková určena k zániku.

bourgeois democracy démocratie bourgeoise bürgerliche Demokratie democrazia borghese

Alena Miltová