Dotazník psychologický

dotazník psychologický – výzk. technika založená na popisu sebe sama, na tom, jak se člověk vidí v zrcadle otázek. Nejčastěji se pomocí d.p. zjišťují rysy osobnosti pomocí postojů, názorů, zájmů, subjektivní hodnotové orientace člověka; zkoumají se tedy vědomé postoje a struktura osobnosti, na rozdíl od projektivních testů, které sondují nevědomé procesy. Zkušený interpret ovšem i z d.p. vyčte hlubší nebo utajované sklony osobnosti. Cílem d.p. je sledovat jednu nebo více komponent osobnosti, přičemž každý rys osobnosti je charakterizován určitým počtem otázek (většinou 10–20), na které sledovaná osoba odpovídá alternativní volbou (ano – ne). Neexistují ani dobré, ani špatné odpovědi. Otázky podobných charakteristik jsou zpřeházeny a jejich hlubší význam bývá disimulován jejich zněním. Obsahová korespondence otázky se sledovaným rysem osobnosti bývá odkrývána metodou faktorové analýzy. Aby se zabránilo vědomému klamání, bývají ve struktuře dotazníku zabudována i taková tvrzení, která odhalují sklon respondenta k záměrným falzifikacím a zjišťuje se tzv. lži-skóre. Mezi nejpoužívanější d.p. patří Eysenckův dotazník (EOD), sledující škálu neuroticismu a škálu extraverze-introverze, dotazník R. B. Cattellův (16 PF), sledující 16 dimenzí osobnosti, aj. (viz též testy psychologické). D.p. je na rozdíl od dotazníků používaných většinou v s-gickém dotazníkovém šetření při zkoumání postojů vysoce standardizovaným výzk. nástrojem. D.p. se aplikuje v některých specif. s-gických výzkumech jako doplňující nebo validizační technika.

psychological questionnaire questionnaire psychologique psychologischer Fragebogen questionario psicologico

Michal Černoušek