Ekologie hlubinná

ekologie hlubinná – filozofie radikálního ekologického hnutí. Výraz e.h. je překladem angl. deep ecology, který začátkem 70. l. použil jako první Arne Naess právě pro označení orientace radikálního ekologického hnutí, jež překonání ekologické krize spatřuje v hluboké proměně současné civilizace – na rozdíl od reformistického směru, který se soustřeďuje na dílčí technol., ekon. či legislativní řešení. Zatímco pro reformistické ekologické hnutí je cílem uchování životního prostředí a přír. zdrojů pro uspokojení lidských potřeb, pro hlubinně orientované ekologické hnutí je naopak cílem vytvoření nového harmonického vztahu mezi lidmi a pozemskou přírodou. Stoupenci e.h. se shodují v názoru, že rozmanitost forem života je hodnotná nejen svou skutečnou či možnou užitečností, ale také sama o sobě. Lidé proto nemají právo redukovat bohatství a rozmanitost živé přírody – s jedinou výjimkou: když je to nezbytné k uspokojení jejich životních potřeb, které lze ovšem vymezit pouze se zřetelem k daným geogr. a kult. podmínkám; v jejich rámci se lidé mohou rozhodovat, co uznají za své životní, tj. nezbytné potřeby. Je uznána nutnost postupného, nenásilného snižování lidské populace prostřednictvím plánovaného rodičovství. Kvalita života je preferována před růstem životní úrovně. V souvislosti s tím, jsou nutné změny ekon., polit. a ideol. struktur. Naess předpokládá, že každý, komu jsou zásady e.h. blízké, si vytvoří vlastní filozofii, ekozofii, která mu pomůže, aby je pochopil a přijal. Svou koncepci ekozofie Naess opírá o pojetí seberealizace osobnosti jako identifikace s druhými a o uznání zásady biocentrického rovnostářství. Vychází z teze, že seberealizace osobnosti se uskutečňuje identifikací s druhými lidmi, v procesu, v němž já přijímá jejich zájmy jako své vlastní. Toto pojetí seberealizace Naess rozšiřuje tak, aby zahrnovalo i mimolidský svět, rostliny, zvířata, krajinu, Zemi. Idea biocentrického rovnostářství vyjadřuje přesvědčení, že všechny formy života mají v zásadě stejné právo žít a rozvíjet se podle vlastního určení.

deep ecology écologie profonde Tiefeökologie ecologia profonda

Literatura: Devall, B.Sessions, G.: Deep Ecology. Salt Lake City 1985; Librová, H.: Empirické rezonance ekologické etiky. Sociologický časopis, 28, 1992; Naess, A.: Ecology, Community and Lifestyle. Outline of an Ecosophy. Translated and revised by D. Rothenberg. Cambridge 1989; Naess, A.: Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. Inquiry, 16, 1973; Reed, P.: Man Apart: An Alternative to the Self-Realization Approach. Environmental Ethics, 1989; Seed, J.Macy, J.Fleming, P.Naess, A.: Thinking Like a Mountain: Towards a Council of All Beings. Philadelphia 1988; Tobias, M. ed.: Deep Ecology. San Diego 1985; viz též ekologie, hnutí ekologické, etika ekologická.

Rudolf Kolářský
Jan Kamarýt