Environmentalismus

environmentalismus – (z angl. environment = prostředí) – 1. myšlenkový směr či hnutí ve spol. vědách prosazující komplexní zkoumání životního prostředí; 2. souhrnné označení filozofických, soc.-politických a s-gických teorií o vzájemné interakci přírody a člověka, resp. společnosti, kladoucích důraz zvl. na tzv. hmotné prostředí. Zárodky e. je možné najít již u antických myslitelů, za význ. představitele z pozdější doby je považován Ch. L. Montesquieu. Krajní formou e. je geopolitika. Tzv. sociologický environmentalismus vznikl počátkem 20. st. na základě geogr. koncepcí (viz naturalismus, determinismus geografický). Podstatou původního, redukcionistického a jednostranného e. bylo tvrzení, že přír. prostředí a jeho jednotlivé složky výrazně ovlivňují, příp. určují růst či úpadek konkrétní společnosti (E. Huntington, E. Ch. Semple aj.). V současném e. se objevuje snaha o spojení spol. a přír. věd v interdisciplinárním zkoumání životního prostředí, které se neomezuje jen na působení geogr. faktorů, ale zdůrazňuje také zpětný vliv lidské aktivity a kultury na přír. prostředí. Velkou roli v současném e. hraje ekologie. E. je blízký ekologii člověka, resp. sociální ekologii.

environmentalism environnementalisme Environmentalismus ambientalismo

Literatura: Huntington, E.Cushing, S. W.: Principles of Human Geography. New York 1920; viz též determinismus geografický, ekologie, naturalismus.

Petr Duffek