Evalvace a devalvace

evalvace a devalvace – (z lat. valeo, valere = míti cenu; předpona e- označuje její zvyšování, předpona de- snižování) – vyjadřování úcty a vážnosti v interpersonálních vztazích (evalvace) v kontrastu k projevům neúcty, nevážnosti, snižování a ponižování druhého (devalvace). Při škálování projevů evalvace se na nejvyšší stupeň dostaly ty, které byly vyjádřeny následujícím způsobem: někdo se mne zastal tam, kde jsem byl neprávem osočen, když jsem tam osobně přítomen nebyl; někdo se osobně zasadil o to, aby se mi dostalo, co mi patří, a to v situaci, kdy on sám z toho může mít nepříjemnosti; někdo mne nenechal na holičkách, když jsem byl v jeho přítomnosti neprávem obviňován (zastával se mne a snažil se mne obhájit); někdo se mnou jednal otevřeně, nic neskrýval a nezamlčoval (nemaskoval); někdo mi dovedl velkoryse odpustit a prominout a nikdy mi přitom svou velkomyslnost nepřipomínal. Lidem, kteří takto evalvačně vůči nám jednají, se dostává přívlastků: přátelský, laskavý, zdvořilý, taktní, uctivý, slušný, všímavý, uznalý atp., příp. v mírnější formě: citlivý, ochotný ke spolupráci, ochotný pomoci, velkorysý apod. Ukazuje se, že jsme citlivější k tomu, co se dotýká nás v jednání druhých lidí, nežli k tomu, co se dotýká druhých, když my jsme aktéry. Evalvační zhodnocení je specif. typem výkonového sdělení. Výzkum devalvačních postupů ukázal, že mezi „nejbolestivější“ devalvační projevy (měřeno subjektivně pocitem zahanbení osoby, které jsou určeny) patří křivé obvinění z křivého svědectví, obvinění bez možnosti hájit se, zneužití důvěry, neopodstatněné osočení před druhými lidmi, šikanování, urážení, hrubé chování, necitlivý a necitelný postup v jednání, výsměch, nedodržení „pravidel hry“, předem stanovených zásad jednání atp. Lidem, kteří se takto devalvačně projevují, se dostává následujících přívlastků: hrubý, nadřazený, nepřátelský, urážející, nadutý, namyšlený, pyšný apod., v mírnější formě pak: necitlivý, netaktní, nevšímavý, neuznalý, nelaskavý, lhostejný (apatický), nevděčný apod. Studiem e. a d. lze doplnit a prohloubit s-gické výzkumy prestiže, vztahů v malých skupinách a některých soc. rolí, ale i výzkumy morálního jednání a vzorů chování.

evaluation and devaluation évaluation et dévaluation Aufwertung – Abwertung valutazione e svalutazione

Literatura: Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha 1988.

Jaro Křivohlavý