Gabal Ivan

Gabal Ivan

v Praze

Gabal Ivan 01.jpg

Vystudoval obor sociologii a teorii kultury na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (absolv. 1975, PhDr. 1980). Následně pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV jako odborný pracovník (1978–90). Již v 70. letech spolupracoval se skupinou zkoumající problémy romské populace, vedenou Milenou Hübschmannovou. Na konci tzv. normalizace se v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV v oddělení Blanky Filipcové vytvořila silná analytická skupina (spolu s Markem Boguszakem a Petrem Matějů), zaměřující se na sociální stratifikaci a mezinárodní spolupráci v rámci ISA s cílem využít moderní metody statistické analýzy ke skutečnému, na výzkumných datech založenému porovnání vývoje komunistického Československa s demokratickými západními společnostmi ve vývoji vzdělanostní nerovnosti a mobility.

Gabal byl spoluzakladatelem a členem první exekutivy Kruhu nezávislé inteligence (1989), jediného nedisidentského a akademického spolku, který byl spoluzakladatelem Občanského fóra (1989). Byl rovněž místopředsedou Českého helsinského výboru (1997–99). V prvních polistopadových parlamentních volbách vedl volební kampaň Občanského fóra (1990). Založil a vedl odbor politických analýz kanceláře prezidenta republiky. Založil výzkumnou společnost AISA, kde působil jako partner v letech 1992–93. V roce 1994 založil společnost Ivan Gabal, Analysis & Consulting (GAC), v níž působí doposud. V letech 1999–2003 byl rovněž členem správní rady Masarykovy univerzity v Brně. Je nadále aktivní v  občanské sféře, naposledy se podílel na založení iniciativy „Vraťte nám stát“, která vyzývá politiky, úředníky, státní zástupce, policisty a soudce k rozkrytí napojení organizovaného zločinu na politiku a veřejnou správu. Gabalovou manželkou je diplomatka Jana Hybášková, v období 2004–09 poslankyně evropského parlamentu, od roku 2011 velvyslankyně Evropské unie v Iráku.

Programově se Gabal věnuje aplikované sociologii a jejímu využití ve správních a politických rozhodovacích procesech. V této souvislosti se též zabývá úlohou výzkumných agentur v demokratickém režimu a vyjadřuje se kriticky na adresu akademické sociologie. V posledních letech se se svojí agenturou nejvíce věnuje problémům sociálního vyloučení a začleňování romské populace, vzdělanostní a environmentální politiky. Prosazuje aktivní inkluzivní politiku a vzdělávání. Jako publicista a komentátor se zabývá širokým vějířem otázek mezinárodní politiky, bezpečnosti, obrany, etnických vztahů, sociálního vyloučení, protikorupční agendy, ochrany životního prostředí a dalšími. Jeho příspěvkům (shrnutých za období 1998–2008 v publikaci Hrách na stěnu) dominuje jako zájmový referenční rámec zahraničněpolitické orientace České republiky, její strategické bezpečnostní zajištění a otázky trvalé integrace do západního civilizačního okruhu. Český euroskepticismus považuje za politickou ideologii zaostalosti a ochrany skupinových zájmů na úkor výkonnosti země založené na vzdělanosti, pracovitosti a vynalézavosti.

Knihy: Etnické menšiny ve střední Evropě: Konflikt nebo integrace (GaG, Praha 1999; s kolektivem); Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (MPSV ČR, Praha 2006; s kolektivem); Hrách na zeď (Karolinum, Praha 2008); Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit (MŠMT ČR, Praha 2009; s kolektivem).

Studie: Percepce umění jako element společenské reprodukce života (Sociologický časopis 1988); Ke koncepcím vývoje sociální struktury (Sociologický časopis 1990; spoluautoři M. Boguszak a P. Matějů).

Příspěvky ve sbornících: Cultural Consequences of Distinct Educational Development in Czechoslovakia and the Netherlands (Jules L. Peschar, ed.: Social Reproduction in Eastern and Western Europe: Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and Poland (Institute for Applied Social Sciences, Nijmegen 1990); Czechoslovakia: The Two Successors (B. Góralczyk – W. Kostecki – K. Zukrowska, eds.: In Pursuit of Europe: Transformations of Post-Communist States 1989–1994. ISP PAN, Warsaw 1999); Zahraniční inspirace k integraci Romů (Romové v České republice (1945–1998). Socioklub, Praha 1999); Sociological Study (Radim J. Šrám, ed.: Teplice Program: Impact of Pollution on Human Health. Academia, Praha 2001); The Impact of NATO Membership in the Czech Republic: Changing Czech Views of Security, Military & Defence (Conflict Studies Research Centre. Sandhurst 2002; spoluautoři L. Helšusová a T. S. Szayna);

Sborníky: The 1990 Election to the Czechoslovakian Federal Assembly: Analyse, Documents and Data (Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1996).

Jiří Večerník


Ivan Gabal je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.