Gatekeeper

gatekeeper – (angl. termín) – doslova hlídač, vrátný, závorář – termín, který koncem 40. l. zavedl K. Lewin v souvislosti se studiem chování hospodyň při nákupu. Na základě určitých psychol. a soc. mechanismů jsou některé druhy zboží „vpouštěny“ do vědomí a rozhodování o koupi, zatímco jiné nikoliv, takže tyto mechanismy hrají vlastně roli jakéhosi vrátného. Později Lewin pojem generalizoval na mechanismy, které ovlivňují proces přijímání rozhodnutí v malých skupinách. Další autoři vztáhli pojem g. k celému informačnímu procesu či toku: g. se nachází v postavení toho, kdo rozhoduje, zda a jak bude skupina a zejm. její komunikační síť integrována a adaptována na vnější prostředí. Pojem g. byl použit také empir., byl operacionalizován W. Whitem a A. Silbermannem. Od té doby byla provedena celá řada empir. šetření role g.masové komunikaci a v 60. l. byl pojem použit poprvé také v tzv. institucionálním směru sociologie literatury. Zde a v sociologii umění vůbec se g. rozumějí všechna individua a instituce, které ovlivňují to, zda vůbec a v jaké konkrétní podobě přijde uměl. artefakt k recipientovi; konkrétně tedy jde o nakladatele, redaktory, recenzenty a oponenty, ale především o cenzory, schvalovatele, uvolňovatele a o instituce tiskového a nakladatelského dozoru. Podle R. M. Browna proces tzv. gatekeepingu, tedy rozhodování o vpuštění, probíhá obecně ve 4 zákl. etapách: 1. extrakce, tj. výběr určitých informací z informačního univerza; 2. koncentrace, tj. redukce vybraného materiálu podle požadavků času, nákladů, kapacity komunikačního kanálu atd.; 3. purifikace, tj. úprava obsahu a informace tak, aby byly vyloučeny elementy z hlediska komunikačního záměru nežádoucí, redundantní nebo irelevantní; 4. konečná formulace, která spojuje danou informaci s jinými informacemi tak, aby mohla být základem pro další rozhodování.

gatekeeper portier, garde Pförtner guardia, portiere

Literatura: Brown, R. M.: The Gatekeeper Reassessed: A Return to Lewin. Journalism Quarterly, 1979; Petrusek, M.: Sociologie a literatura. Praha 1990.

Miloslav Petrusek