Hypostaze

hypostaze – (z řec. hypostasis = podstata, skutečnost, základ) – mylné připsání reálné existence něčemu, co je označeno obecným pojmem a čemu v realitě nic konkrétního neodpovídá. Problém h. a hypostazování má základ již ve filozofii Plótínově a ve středověkých diskusích o třech božských osobách, jimž byla připisována samostatná existence (každá božská osoba byla hypostazována). Diskuse o h. souvisí úzce se sporem mezi nominalismem a realismem. V s-gii jde o to, že se v některých koncepcích připisuje mylně reálná existence abstraktním názvům, že abstrahované a pojmově konstruované vlastnosti nebo vztahy (ideální či fiktivní objekty) jsou chápány tak, jako by byly konkrétními předměty, reálnými substancemi. Odpor proti h. je pochopitelný, protože otevírá v s-gii řadu pseudoproblémů, na druhé straně existuje nebezpečí, že ve jménu odporu vůči h. jsou a budou odmítány užitečné s-gické pojmy jako pouhé fikce a abstrakce. Diskuse a spor o h. se vede v dějinách s-gie od dob Durkheimových v souvislosti s jeho pojetím společnosti jako faktu sui generis: Durkheimovi je vyčítáno hypostazování pojmu společnost. V jiné podobě je problém h., většinou bez použití pojmu h., diskutován v rámci sporů o operacionalizaci pojmů.

hypostasis hypostase Hypostase ipostasi

Miloslav Petrusek