Informatizace

informatizace – v obecném smyslu proces implementace moderních informačních technologií do různých oblastí života společnosti (často zužovaný na problém manipulace s počítači a telekomunikačními zařízeními), v s-gickém smyslu pojmenování důležitého postindustriálního procesu vyznačujícího se růstem významu informace v systému spol. hodnot. Z toho vycházejí teorie informační společnosti, podle nichž duševní život stále širšího okruhu (masy) lidí není naplňován informacemi odvozenými z bezprostředního kontaktu s původní, přirozenou realitou, ale převážně z kontaktu se sekundární realitou informačního prostředí. Proces postupné ztráty bezprostřední předmětnosti lidské činnosti, jenž se až dosud rozvíjel na bázi průmyslové revoluce, dostává podobu informační revoluce: v práci se ztrácí prostorová a často i časová jednota pracovní síly a pracovního předmětu, pracovní předmět je zastupován více či méně symbolizovanou realitou; přirozenou realitou většiny lidských aktivit se stávají informační (komunikační) terminály a pohyb reálných věcí je v perspektivě individua nahrazen pohybem informací; růst strojové inteligence umožňuje seberegulativní rozvoj tech. systémů a staví člověka do zcela nové role ve vztazích člověk versus stroj (viz automatizace). Průvodním a podmiňujícím rysem tohoto vývoje je technizace poznávacích procesů (substituce lidských smyslů tech. senzory, substitutce lidské paměti a některých intelektuálních operací výpočetní technikou) a regulačních procesů (automatizace produkčních procesů) s dalekosáhlými soc. důsledky. Ve fil. smyslu znamená i. významový posun pojmu informace ze sféry vědomí (poznávání, gnoseologie) do sféry bytí (ontologie), jenž souvisí s pokroky přír., zejm. biol. věd (genetiky), zakládajícími vývojové teorie na přenosu informace ve strukturách živé hmoty.

informatization informatisation Informatisierung informatizzazione

Literatura: viz společnost informační.

Václav Šamonil