Společnost informační

společnost informační – jeden z konceptů postindustriální společnosti opírající se o reinterpretaci role informace (zejm. věd. poznatků) ve spol. vývoji a sekundárně též o výklad vlivu nových informačních technologií na soc. život. Koncepty tohoto druhu vznikaly v 60. l. a vrcholily v 1. polovině 80. l. v pokusech o souhrnnou prognózu budoucí společnosti, přičemž nový model byl obvykle koncipován jako kontradikce industriální společnosti. Podle A. Tofflera jde o odklon od všeobecné standardizace v industriální společnosti (ve výrobě, ve vzdělávání, v soc. chování atd.) k individualizaci, od specializace k univerzalismu, od synchronizace soc. procesů k rozvolnění časových struktur, od územní koncentrace soc. aktivit k rozptýlení do celého území, od centralizace moci, řízení a financí k decentralizaci, od megalomanských maximalizujících projektů všeho druhu k rozumné proporcionalitě respektující ekologii. Předpokládá se změna pyramidálních soc. struktur ve struktury maticové, překonání tradičního sektorového členění hospodářství vznikem nových sektorů (kvartér, kvintér atd.) a posléze stírání hranic mezi nimi, opětné prolínání rolí producenta a konzumenta jako v období předindustriálním (zavádí se pojem „prozument“). Všechny tyto změny jsou spojovány s uplatněním informačních technologií, umožňujících překonání časových a prostorových omezení daných industriálními technologiemi, zejm. s aplikací umělé inteligence ve výrobě i ve strojním vybavení domácností. (Viz též informatizace, automatizace).

information (informational) society société d'information Informationsgesellschaft società dell' informazione

Literatura: Kohyama: Introduction to Information Society Theory. Chuo Koron 1968; Martin, J.: The Wired Society. New York 1978; Masuda: The Information Society as a Post-Industrial Society. Tokyo 1980; McLuhan: Understanding Media: The Extension of Man. New York 1964; Toffler, A.: The Third Wave. New York 1980.

Václav Šamonil