Společnost postindustriální

společnost postindustriální – termín, který používají zejm. am. sociologové a který zatím nezdomácněl natolik, aby se mohl srovnávat s daleko rozšířenějším pojmem společnost industriální. V představách svých zastánců je s.p. logickým, ne-li přímo nevyhnutelným vyústěním vývoje industriální společnosti. Nastupuje tam, kde se industriální společnost již vztvořila a vyvolala problémy, které sama vlastními silami nestačí řešit. Do pojmu s.p. je tedy zabudován i prvek soc. evolucionismu. Kritikové pojmu poukazují na to, že s.p., kterou její objevitelé umísťují do současného USA, se v ničem podstatném neliší od své předchůdkyně, že zdánlivé indikátory strukturální změny, jako je převládnutí sektoru služeb v oblasti zaměstnání nebo zvýšený vliv a důležitost teor. výzkumu a specializovaného školství, svědčí spíše o změnách kvant. než kval., že to je „jen trochu více toho, co tu už bylo“. Je pravda, že v první větší práci na toto téma Daniel Bell zdůrazňoval právě tyto aspekty s.p. Na druhé straně však z jeho analýz a z úvah ostatních stoupenců postindustriálního modelu vyplývá, že s.p. se vyznačuje změněnou spol. atmosférou, důrazem na jiné soc. hodnoty a cíle, tím, že hlavním problémem se stává distribuce zboží a služeb, nikoli jejich produkce (což koresponduje s pojmem společnost služeb), že užití volného času se stává stejně vážnou otázkou jako racionální využití pracovní doby a že ohled na přír. prostředí stále více ovlivňuje a omezuje snahy po optimalizaci zisků, charakteristické pro společnost industriální. To by ukazovalo na zásadní rozdíl mezi oběma pojmy, na čemž by neměnila nic okolnost, že po stránce užité technologie nebo organizce výroby je s.p. stejně nebo „ještě více industriální“. Taková interpretace Bellovy teze by byla v souladu i s jeho ostatními příspěvky k teorii moderní společnosti, např. s jeho myšlenkou tzv. konce ideologie, podle níž společnost v nadbytku (affluent society), vzniklá v procesu industrializace, učiní polit. ideologie zbytečnými, protože každý jedinec bude mít možnost splnit své životní aspirace sám, bez podpory hnutí a kolektivů. Zatím je jisté, že vývoj v klasických průmyslových společnostech se nezastavil a že i tyto kolébky průmyslu a modernity se dále mění. Teprve budoucnost ukáže, zda se vskutku rodí nový typ společnosti, nebo zda se jen dále rozvíjejí prvky, které byly od samého počátku součástí „plánu“ společnosti industriální. (Viz též společnost komplexní.)

post-industrial society société postindustrielle post-industrielle Gesellschaft società postindustriale

Literatura: Bell, D.: The Coming of Post-Industrial Society. 1973.

Zdeněk Suda