Inovace kulturní

inovace kulturní – pojem sloužící k označení typu kulturní změny založené na vzniku nových kulturních prvků a kulturních komplexů (artefaktů, sociokulturních regulativů). I.k. je vnitřní (endogenní) změnou (exogenní typ kult. změny je vyvolán působením cizích sociokulturních systémů prostřednictvím kult. difúze a migrace obyv.). Počátek a zdroj i.k. tkví uvnitř daného sociokult. systému, v invenci členů společenství, jejíž podstatou je vynalézavost, schopnost nalézat vždy nové způsoby dosahování známých cílů novými prostředky. I.k. může vystupovat v podobě objevu nebo nového uspořádání kult. prvků, stejně jako nového využití existujících kult. prostředků a mechanismů k uspokojování určitých potřeb. Inovační změny mohou mít komplexní i dílčí charakter, mohou se stát součástí kulturního dědictví celé společnosti, jejich vliv ale může být omezen pouze na určitou oblast kultury, jednu soc. skupinu nebo instituci. Prosazení nových i.k. je výsledkem kombinace 3 zákl. faktorů: 1. aktuálnosti potřeby nové i.k.; 2. inovační kompetence, tj. schopnosti a ochoty členů dané společnosti přizpůsobovat se požadavkům soc. situace inovačním chováním; 3. inovační motivace, korespondující s ochotou jedince, soc. skupiny či soc. systému adaptovat se na inovaci a jednat ve shodě s novou situací. Prosazování nových inovací velice často naráží na celkovou strukturální nepřipravenost členů určité kultury akceptovat inovační změny. Často jde o to, že zavádění nových prostředků k dosažení známých cílů se dostává do konfliktu s kult. tradicí, stereotypy, osvědčenými vzory chování atd. Organizace i jednotlivci mají v sobě zabudovaný obranný mechanismus, který brání přijímání kult. změny, neboť to člověka vystavuje složitější situaci než pokračování v dosavadní činnosti. K překonání odporu proti i.k. napomáhá plynulý tok informací o jejím smyslu a průběhu a nárůst počtu lidí participujících na probíhajících změnách.

cultural innovation innovation culturelle Kulturinnovation innovazione culturale

Literatura: viz inovace

Václav Soukup