Intervaly spolehlivosti simultánní

intervaly spolehlivosti simultánní – též simultánní konfidenční intervaly – metoda z teorie statist. odhadu, jejímž cílem je pokrýt soubor hodnot neznámých parametrů statistického modelu nebo charakteristik základního souboru pomocí intervalů tak, aby spolehlivost zahrnutí všech skutečných hodnot parametrů do zkonstruovaných intervalů byla rovna alespoň předem zadanému číslu [math]100\gamma\%[/math]. Kromě spec. postupů vznikají i.s.s. aplikací Bonferroniho nerovnosti: pro každý parametr se jednotlivě zkonstruuje interval spolehlivosti, ovšem tak, že jeho individ. spolehlivost je rovna [math]\bar\gamma = 1 - (1-\gamma)/S[/math], kde [math]S[/math] je celkový počet parametrů (intervalů). Zobecněním pojmu i.s.s. je oblast spolehlivosti, která je určena spec. postupy a určuje množinu v [math]S[/math]-rozměrném prostoru tak, že tu pokrývá neznámý soubor parametrů se spolehlivostí [math]\gamma[/math] (např. Scheffého metoda v analýze výskytu vytváří elipsoidy spolehlivosti).

simultaneous confidence intervals intervalles de confiance simultanées simultane Konfindenzintervalle intervalli di fiducia simultanei

Literatura: Miller, R. G. jr.: Simultaneous Statistical Inference. New York 1966; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha 1986.

Jan Řehák