Intimita

intimita – (z lat. intimus = nejvnitřnější, nejtajnější, nejdůvěrnější) – nejvyšší stupeň soukromí, atmosféra max. soc. uzavřenosti a zároveň nejtěsnější, nejdůvěrnější soc. spojení. I. lze chápat jako zvláštní druh komunikace, která probíhá v rodině, mezi přáteli a v milostných vztazích. Vzniká vzájemným pronikáním náklonností a izolací od ostatního světa. Intimní osobní vztahy jsou zvl. typem soc. vztahů a jsou součástí spol. systému, v jehož rámci se vytvářejí a proměňují, intenzifikují a oslabují. I. se vlastně staví proti názoru, že to, co konkrétně formuje jednotlivého člověka, jeho vzpomínky, hodnoty, postoje apod., nemůže být zcela přístupné druhému člověku. Pro soc. život ve starších, méně diferencovaných, lokálně omezených a z hlediska četnosti vztahů méně komplikovaných společnostech byl charakteristický nedostatek prostoru pro soukromí i pro i. v manželství. Potřeba i. zde zřejmě nevznikala, lidé se tak jako tak vzájemně znali, i když ne do hloubky. Postupná sociální diferenciace vede podle Scatera k autonomizaci intimních vztahů. Proti obecné normě, konvenci partnerských vztahů stojí dnes intimní spojení jako čistě osobní zdroj její stability. V moderní společnosti je partnerský vztah více závislý na vzájemné otevřenosti jednoho k druhému, na osobních vlastnostech. Tím ale přibývá i konfliktů. Dokazují to novější výzkumy oblasti intimních vztahů. Podle nich se názorové rozdíly, projevující se v konkrétním jednání, v pojetí rolí, hodnocení věcí, událostí, v otázkách vkusu apod., stávají stálým zdrojem konfliktů (Braiker, H. H. Kelley). Rovina osobní komunikace je nejen rovinou i., ale i rovinou řešení konfliktů. I. jako s-gickým problémem se podrobněji zabýval N. Luhmann. Všímá si především hist. a soc. proměnlivosti i. ve vztahu k lásce. Chápání pojmu i. může být rozšířeno na vztahy k věcem, prostředí, na potřebu jistoty, důvěry, na zákl. orientace v běžných životních situacích. Nová tematizace tohoto pojmu ve fenomenologii úzce souvisí s objasněním pojmu Lebenswelt.

intimacy intimité Intimität intimità

Literatura: Burghes, R. L.Huston, T. L. eds.: Social Exchange in Developing Relationships. New York 1979; Levinger, G.: Close Relationships: Perspectives on the Meaning of Intimacy. Amherst 1977; Luhmann, N.: Liebe als Passion. 1982.

Ivan Mucha