KBCSg:Frič Pavol

Frič PavolKnižní bibliografii české sociologie

FRIČ, Pavol, Arnošt VESELÝ a Miloš BALABÁN. Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1.
FRIČ, Pavol a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. 263 s. ISBN 978-80-903696-8-9.
FRIČ, Pavol, Pavel MACHONIN, Martin NEKOLA a Milan TUČEK. Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 171 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-69-5.
FRIČ, Pavol a VÁVRA, Martin. Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: Agnes, 2012. 137 s. ISBN 978-80-903696-9-6.
FRIČ, Pavol, Tamara KATUŠČÁK, Pavel MIČKA a Vít SKÁLA. Občanský sektor v ohrožení?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 288 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-243-2.
FRIČ, Pavol aj. Češi na cestě za svojí budoucností: budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2003. 233 s. ISBN 80-86103-71-4.
FRIČ, Pavol aj. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.
FRIČ, Pavol aj. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES. 1. vyd. Praha: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2.
FRIČ, Pavol. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: rozhovory o neziskovém sektoru II. Praha: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2000. 113 s. ISBN 80-902633-6-4.
KELLER, Jan; GÁL, Fedor; FRIČ, Pavol. Hodnoty pro budoucnost. 1. vyd. Praha: G plus G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.