KBCSg:Rabušic Ladislav

Rabušic LadislavKnižní bibliografii české sociologie

MOŽNÝ, Ivo; RABUŠIC, Ladislav. Vybrané kapitoly z úvodu do metodologie vědy pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 84 s.
FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Lucie VONDRÁČKOVÁ, Martin LAKOMÝ, Jiří MATULA, Ladislav RABUŠIC a Jana BUKVAIOVÁ. Rodičovské dráhy: dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Martin KREIDL, Barbora HUBATKOVÁ, Alena PAŘÍZKOVÁ, Ladislav RABUŠIC a Martina ŠTÍPKOVÁ. Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 264 s. Studie. ISBN 978-80-7419-142-8.
KOCOURKOVÁ, Jiřina; RABUŠIC, Ladislav (eds.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?: proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 192 s. ISBN 80-210-1155-6.
RABUŠIC, Ladislav (ed.). Česká společnost a senioři: sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti: texty celostátní konference konané 16.-17. října v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 189 s. ISBN 80-210-1729-5.
RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 264 s. ISBN 80-86429-01-6.
RABUŠIC, Ladislav; HAMANOVÁ, Jana (eds.). Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008: (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. ISBN 978-80-210-4952-9.
RABUŠICOVÁ, Milada; RABUŠIC, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
VIDOVIČOVÁ, Lucie; RABUŠIC, Ladislav. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti: zpráva z empirického výzkumu. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s.