KBCSg:Možný Ivo

Možný IvoKnižní bibliografii české sociologie

MOŽNÝ, Ivo (ed.). Sociologie kultury: antologie z děl západních autorů. Brno: Krajské kulturní středisko v Brně, 1967. 152 s.
MOŽNÝ, Ivo; PÁCL, Pavel; PŘADKOVÁ, Svatomíra. Laboratoř sociologického výzkumu: 1971-1972. 1. vyd. Brno: Laboratoř sociologického výzkumu při sociologickém oddělení katedry filosofie, logiky a sociologie na filosofické fakultě UJEP, 1973. 141 s.
MOŽNÝ, Ivo. Úvod do strojového zpracování dat pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979. 71 s.
MOŽNÝ, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1983. 189 s.
MOŽNÝ, Ivo. Základy strojového zpracování dat pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 176 s.
MOŽNÝ, Ivo; RABUŠIC, Ladislav. Vybrané kapitoly z úvodu do metodologie vědy pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 84 s.
MOŽNÝ, Ivo. Kapitoly ze sociologie rodiny. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 143 s.
MOŽNÝ, Ivo. Úvod do metodologie vědy pro sociology. 2., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 158 s. ISBN 80-210-0028-7.
SOLAŘ, Josef; OSECKÝ, Pavel; MOŽNÝ, Ivo. Jak se máte? 1. vyd. Brno: Čs. televize, 1967. 76 s.
MAREŠ, Petr; MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s.
MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.
MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno ...: některé rodinné důvody sametové revoluce: sociologický esej. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 81 s. ISBN 80-901059-0-4.
MOŽNÝ, Ivo; MAREŠ, Petr. Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 63 s.
MOŽNÝ, Ivo; MUSIL, Libor; MAREŠ, Petr. Social consequences of a change in ownership: two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 154 s. ISBN 80-210-1204-8.
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. ISBN 80-85850-75-3.
MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 207 s. ISBN 80-7178-624-1.
MOŽNÝ, Ivo; PŘIDALOVÁ, Marie; BÁNOVCOVÁ, Lenka. Mezigenerační solidarita: průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s.
MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 80-86429-58-X.