Rabušic Ladislav

Rabušic Ladislav

v Uherském Hradišti

Rabušic Ladislav 01.jpg

Vystudoval sociologii a anglistiku a amerikanistiku na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masarykova univerzita v Brně) (absolv. 1978, PhDr. 1981). Disertaci obhájil na Univerzitě Komenského v Bratislavě (CSc. 1986). Nejprve pracoval jako podnikový sociolog ve Zbrojovce Brno (1978–80), poté přešel na katedru sociologie filosofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (1980–90). Mezitím pracoval na Pekingské univerzitě zahraničních studií v Číně jako lektor českého jazyka (1985–87). Od roku 1990 pracoval na katedře sociologie, později na katedře sociální politiky a sociální práce filosofické fakulty Masarykovy univerzity, v letech 1994–97 jako vedoucí katedry, v roce 1998 pak přešel na nově založenou fakultu sociálních studií. Habilitoval se na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1994), profesorem byl jmenován v roce 2002. Absolvoval řadu stáží na západoevropských a amerických univerzitách. Je členem Masarykovy české sociologické společnosti (viz Česká sociologická společnost)a České demografické společnosti, v obou byl též členem jejich hlavních výborů. Jeho manželka Milada Rabušicová je profesorkou ústavu pedagogických věd filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se problematice vzdělávání dětí a dospělých.

Rabušic se kromě vědecké a pedagogické práce angažuje v organizaci vědecké práce a studia, v období 1998–2004 byl proděkanem, 2004–11 děkanem fakulty sociálních studií MU. Od roku 2012 je na této fakultě ředitelem nově založeného Ústavu populačních studií. Dále byl mj. členem odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj (2006–10, 2006–08 místopředseda; viz Rada pro výzkum, vývoj a inovace), členem expertního panelu Národního programu výzkumu II (2003), předsedou panelu Společenská transformace Národního programu orientovaného výzkumu (2001–02), členem poradního sboru ministerstva práce a sociálních věcí pro vypracování Národního plánu pro otázky stárnutí (2001), členem Steering Committee pro komparativní Evropský výzkum hodnot (od 2001), místopředsedou pracovní skupiny pro sociologii a politologii Akreditační komise MŠMT (2000–04), členem podoborové komise GA ČR pro společenské vědy (1999–2005).

Rabušic se zaměřuje na obecné metodologické otázky sociálněvědního výzkumu, na problematiku populačních studií a na téma hodnotových proměn – zde je koordinátorem české účasti v longitudinálním mezinárodním projektu European Values Study. Jeho hlavní práce se týkají demografie a sociologie stáří, široké palety problémů spojených se stárnutím české společnosti. V poslední době se v kontextu populačního stárnutí zabývá také otázkami vzdělávání dospělých. Patří k zastáncům teorie, že porodnost pod hranicí prosté reprodukce je logickým vyústěním procesu modernizace, takže je obtížné navyšovat ji opatřeními populační politiky. V oblasti stárnutí propaguje myšlenku aktivního stárnutí v širokém významu celkové aktivizace člověka v seniorském věku.

Knihy: Úvod do metodologie vědy pro sociology (Brno 1989; spoluautor I. Možný); Česká společnost stárne (Brno 1995); Kde ty všechny děti jsou? (Praha 2001).

Studie: Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic (Czech Sociological Review 2001); Which Qualities Should Children Be Encouraged to Learn at Home? (Czech SociologicalReview 2001; spoluautorka M. Rabušicová); K některým předpokladům formulace pronatalitní politiky (Demografie 2002); Adolescent Sexual Behavior and the HIV/AIDS Risk in the Czech Republic (Revija za sociologiju 2003; spoluaurka K. Kepáková); Why are They All So Eager to Retire? (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2004); Adult Education in the Czech Republic: Who Participates and Why (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2006; spoluautorka M. Rabušicová); Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu (Demografie 2007; spoluautorka B. Chromková Manea); Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2007; spoluautor P. Soukup); Jednodětnost v českých rodinách: kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2007; spoluautorka B.-E. Chromková Manea); Několik poznámek k české rodinné politice (Demografie 2007); Jak měřit bezmocnost (Data a výzkum 2008; spoluautorka M. Traxlerová); Motivations and Barriers in Adult Education in the Czech Republic (Lifelong Learning in Europe 2008; spoluautorka M. Rabušicová); Význam práce v životě českých a slovenských starších pracovníků (Sociológia 2010; spoluautorka M. Petrová Kafková); Postoje k příčinám chudoby v České republice v letech 1991–2008 (Sociální studia 2010; spoluautor P. Pakosta); Subjektivní blaho, plodnost, úmrtnost a subjektivní zdravotní stav v ČR v letech 1991 až 2008 (Demografie 2010).

Příspěvky ve sbornících: Will we Witness an Upturn in European Fertility in the Near Future? (People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study I. Springer, The Hague 2008; spoluautor Ch. van Peer).

Sborníky: Česká společnost a senioři (Masarykova univerzita, Brno 1997); Sňatek a rodina: Zájem soukromý nebo veřejný? (PřF UK, Praha 2006; spolueditorka J. Kocourková); Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (Masarykova univerzita, Brno 2008; spolueditorka M. Rabušicová).

Jiří Večerník


Ladislav Rabušic se podílel na některých heslech této encyklopedie.
Ladislav Rabušic je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.