Kalinová Lenka

Kalinová Lenka

v Roztokách (okr. Praha–západ)
v Praze

Kalinová Lenka 01.jpg

Vystudovala historii a pedagogiku na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (absolv. 1959), vědeckou aspiranturu absolvovala na Institutu společenských věd (CSc. 1965), kde se věnovala zkoumání proměn v postavení a struktuře dělnické třídy v letech 1948–53. Následně se stala pracovnicí Ústavu dějin socialismu ČSAV (1965–70) a Vysoké školy ekonomické v Praze (1981–93), na níž se v roce 1993 habilitovala prací Některé otázky sociální transformace v Československu. Po odchodu do penze externě spolupracuje s VŠE a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

Kalinová se jako historička zabývá soudobými sociálními dějinami se zaměřením na vývoj sociální struktury a struktury pracovních sil (zaměstnanost, vzdělání, dělnictvo, politické elity), zejména v Československu od roku 1945 do konce 20. století. Za významné propojení práce Kalinové se sociologií můžeme považovat její spolupráci s Pavlem Machoninem a jeho týmem provádějícím výzkum sociální stratifikace československé společnosti (v letech 1967–69). Kalinová koordinovala práci týmu historiků na Ústavu dějin socialismu, kteří se v historické perspektivě věnovali výzkumu sociální struktury Československa. Dosud asi nejvýznamnější publikací, shrnující dlouholetou badatelskou činnost Kalinové, je kniha Společenské proměny v čase socialistického experimentu (2007), která dokumentuje vývoj sociálních, ekonomických i politických otázek v období 1945–69. Dílo Kalinové sice nemůžeme přímo řadit do oblasti sociologie, řada z jejích publikací může nicméně sociologům sloužit jako velmi dobrý zdroj podkladových materiálů, dat k dalším analýzém a odkazů k archivním materiálům.

Knihy: Máme nedostatek pracovních sil? (Svoboda, Praha 1979); Dlouhodobé tendence ve vývoji struktury československého hospodářství (Horizont, Praha 1981; spoluautor V. Průcha); Zaměstnanost, vzdělání a intenzifikace (Svoboda, Praha 1986); Lidský potenciál v podmínkách přestavby (Svoboda, Praha 1989; spoluautor V. Sova); Základní podmínky a charakteristika vývoje sociální struktury československé společnosti v 70. a 80. letech (USPV UK, Praha 1993); Mechanismus slaďování vysokoškolského vzdělávání a trhu práce (Centrum pro studium vysokého školství, Praha 1994; spoluautorka V. Czesaná); Sociální vývoj Československa 1969–1989 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1995); Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech (VŠE, Praha 1998); K sociálním dějinám Československa v letech 1969–1989 (VŠE, Prha 1999); Východiska, očekávání a realita poválečné doby (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004); Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945–1969 (Academia, Praha 2007); Hospodářské a sociální dějiny 1918–1992 II. (Praha 2009; členka kolektivu); Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti 1969–1993 (Academia, Praha 2012).

Studie: Změny sociální struktury české a slovenské společnosti v letech 1945–48 (Demografie 1977); Harmonizace vzdělání a restrukturalizace trhu práce (Sociální politika 1994); Contribution to the Social History of Czechoslovakia 1945–1989 (Czech Sociological Review 1996); Sociální situace a sociální politika v letech 1945–1948 (Acta Oeconomica Pragensia 1996)

Příspěvky ve sbornících: Finacial Participation in Czechoslovakia (Workers‘ Finacial Participation: An East-West Comparative Perspective. ILO, Geneva, 1991); Změny sociálního systému v Československu po druhé světové válce v kontextu vývoje vyspělých zemí (Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Dokořán, Praha 2003); Mythos und Realität des Arbeiterstaates in der Tschechoslowakei (Arbeiter im Staatsozialismus. Böhlau, Wien 2005); Conditions and Stages of Change in the Social Security System in Czechoslovakia 1945–1989 (Social Care under State Socialism, 1945–1990. Budrich, Opladen 2009).

Editorka: K proměnám sociální struktury v Československu 1918–1968 (USPV UK, Praha 1993).

Literatura: K životnímu jubileu Lenky Kalinové (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009; obsahuje také bibliografii).

Anna Kopecká


Lenka Kalinová je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.