Kalokagathia

kalokagathia – (z řec. kalos = krásný, aghatos = dobrý) – spojení krásy a dobra, vyjadřující syntézu estetického a etického cítění a myšlení. Původní termín má neobvyklou gramatickou stavbu související se specifikami obsahu pojmu: první přídavné jméno se vztahuje k tělu, druhé k duši. První zmínky o k. najdeme u tzv. sedmi mudrců a u pythagorejců. V podstatě šlo o požadavek spojení tělesných a duševních ctností, což se považovalo za cestu k dokonalosti. Princip k. se přenášel do roviny obecných hodnot antické společnosti jako spojení řádu a bohatství a zároveň spojení individ. činnosti s osudem celého národa. K. tedy byla i široce pojatou harmonií, do které vstupovala na jedné straně řada takových hodnot, jako je síla, odvaha, náb. cítění, vlastenectví, ale i umírněnost a (podle Sokrata) též moudrost a spravedlnost, na druhé straně bohatství, sláva, úspěch, ale i životní energie a zdraví. Na bázi k. vznikaly vzory chování. Pindaros např. nalézá takový vzor a ideál v olympijských, pythijských a jiných hrách a soutěžích (tzv. eleatské k.). Původní naivní řec. syntéza fyzických předností a ušlechtilého ducha, resp. materiální a duchovní kultury společnosti spojená se smyslem pro míru stává se u Platóna výsledkem vysoké kultivovanosti a zároveň stavem záměrného výběru toho nejlepšího, který se vztahuje k nejrůznějším činům včetně správy státu, u Aristotela pak především celistvostí, jednotou všech ctností, celého života. K. byla často chápána jako privilegium odvozené od urozeného soc. původu, ale i jako výsledek náročné mravní a estetické výchovy. Ve středověkém způsobu myšlení a života se antická jednota dobra a krásy rozpadá v hodnoty na sobě nezávislé a harmonie se často mění v antinomii. K. se stala neurčitou abstrakcí, která nicméně měla hodnotu ztraceného ideálu. V moderních dějinách evrop. kultury se občas obnovuje přitažlivost pojmu k. v protikladu k relativistickým estetickým koncepcím a v souvislosti s výchovnými systémy usilujícími o propojení fyzické a morální zdatnosti (viz olympismus, Sokol).

callocagathia calocagatie Kalokagathie calocagatia

Alena Vodáková